Pradinis » ADR kursai

ADR kursai

Registracija mokymams ir konsultacija: +37069555954

VKTI – dabar vadinama LTSA

KAINą rasite čia: KAINA

 • Nauja grupė kiekvieną antradienį.
 • Trukmė dvi savaitės.
 • Tik pas mus gausite nuostabius ADR testus nemokamai (savaitei) iš 4driver.eu

AR GALIU MOKYTIS?

Kelių transporto priemonių vairuotoju, vežančiu pavojinguosius krovinius  gali būti asmuo:

 • ne jaunesnis nei 21 metai;
 • turintys vairuotojo pažymėjimą (bent B kategorijos).

KURIAS PROGRAMAS RINKTIS?

Dažniausiai pasirenkami A1 ir A2 kursai.

A1 – pagrindinis mokymo kursas ir jei reikia papildomai, specializuotą (-us) mokymo kursą (-us)

A2 – vežti pavojinguosius krovinius cisternose

A3 – vežti sprogstamąsias medžiagas; A4 – vežti radioktyvias medžiagas.

KAIP GAUTI ADR PAŽYMĖJIMĄ?

Nustatyta tvarka išlaikęs egzaminą Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos – dabar LTSA. ADR pažymėjimas galioja penkerius metus. 

ADR SAUGOS SPECIALISTAMS

ADR kursai kaina saugos specialistu gali būti

 1. asmuo, turintis ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą (arba teisės aktų nustatyta tvarka pripažintą kaip jam lygiavertį);
 2. išklausęs atitinkamą mokymo kursą (pagrindinis kursas – M ir M1, M2, M3, M4, M5) ir nustatyta tvarka išlaikęs egzaminą Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos.

EGZAMINAS VKTI

Prašymas laikyti ADR kursai kaina vairuotojų, egzaminą ir (arba) išduoti / pratęsti ADR vairuotojo pasirengimo pažymėjimą (toliau – prašymas) gali būti teikiamas:

 1. asmeniui tiesiogiai atvykus į Lietuvos transorto saugos administraciją;
 2. įgaliojus kitą asmenį (šiuo atveju įgaliotas asmuo turi pateikti įgaliojimą, patvirtintą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) nustatyta tvarka); asmens pasirašytą prašymą ir dokumentus taip pat gali pateikti asmuo, kuris yra nurodytas pareiškėjo prašyme;
 3. elektroniniu būdu (šiuo atveju prašymas ir reikiami dokumentai, pasirašyti teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu arba identifikavus save per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą ar Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą (VIISP), teikiami elektroniniu paštu);
 4. registruojantis į egzaminą internetu (prisijungiant prie registracijos į egzaminą internetu aplinkos ir identifikuojant asmens tapatybę per Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą (VIISP)).
ADR kursai kaina

Vadovaukitės Registracijos į egzaminą internetu vartotojo vadovu

ADR EGZAMINO EIGA

 1. prašymą;
 2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės išduotą pasą, asmens tapatybės kortelę ar leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, Lietuvoje arba kitoje Europos Sąjungos šalyje ar ADR kursai – mokymas vežti pavojingus krovinius Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybėje išduotą vairuotojo pažymėjimą ar skaitmeniniuose tachografuose naudojamą vairuotojo identifikavimo kortelę), arba kitą dokumentą, kurio blanko forma yra įregistruota Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų registre ir kuriame yra asmens veido atvaizdas, vardas, pavardė ir gimimo data arba asmens kodas, jei pateikdamas prašymą elektroniniu būdu asmuo neidentifikuoja savęs kvalifikuotu skaitmeniniu parašu per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą arba Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą (VIISP); egzamino dieną atvykęs į Administraciją asmuo privalo su savimi turėti ir egzaminuotojui pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 3. vieną nuotrauką (atitinkančią Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro patvirtintus Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimus). ADR kursai – mokymas vežti pavojingus krovinius asmeniui pageidaujant ir sutinkant, jo duomenys (nuotrauka ir parašas) gali būti naudojami tokie patys kaip asmens pateiktame ir prašyme nurodytame galiojančiame vairuotojo pažymėjime; šie duomenys gaunami iš valstybės įmonės „Regitra“ duomenų bazės, jei asmeniui vairuotojo pažymėjimas išduotas ne anksčiau kaip prieš 5 metus, skaičiuojant nuo prašymo pateikimo Administracijos skyriui dienos. Šiuo atveju nuotraukos pateikti nereikia; jei asmuo į egzaminą registravosi internetu ir registracijos  lange esančiame laukelyje nepažymėjo, jog pageidauja ir sutinka, kad  ADR vairuotojo pasirengimo pažymėjime būtų naudojama ta pati nuotrauka ir parašas kaip turimame vairuotojo pažymėjime, arba pažymėjo šį  laukelį, tačiau duomenys (nuotrauka ir parašas) nebuvo atvaizduoti internetinės rezervacijos lange, asmuo nuotrauką privalo turėti su savimi ir pateikti egzaminuotojui egzamino dieną atvykęs į Administraciją;
 4. asmens duomenų pasikeitimo faktą patvirtinančius dokumentus (santuokos liudijimą, vardo, pavardės keitimo liudijimą).  

     Pastaba. Tais atvejais, kai prašymas teikiamas įgaliojus kitą asmenį, prie prašymo pridedamos skenuotos reikiamų dokumentų kopijos;  kai prašymas teikiamas elektroniniu būdu, prie prašymo pridedamos reikiamų dokumentų skaitmeninių vaizdų rinkmenos. ADR kursai – mokymas vežti pavojingus krovinius.

ADR KURSAI IR EGZMAINO LTSA EIGA

Prašymas laikyti egzaminą ir dokumentai teikiami ne vėliau  kaip vieną dieną prieš egzaminą. ADR kursai kaina Egzaminai vyksta pagal patvirtintą grafiką:  

 • Administracinių paslaugų departamento Vilniaus skyriuje  – kiekvieną penktadienį;
 • Administracinių paslaugų departamento Kauno skyriuje  – kiekvieną trečiadienį;
 • Administracinių paslaugų departamento Klaipėdos skyriuje  – kiekvieną trečiadienį;
 • Administracinių paslaugų departamento Šiaulių skyriuje – kiekvieną ketvirtadienį;
 • Administracinių paslaugų departamento Šiaulių skyriuje (Panevėžyje) – kiekvieną trečiadienį.

Jei egzamino ir švenčių dienos sutampa, egzaminuojama pirmą darbo dieną po švenčių.
Pažymėjimas išduodamas per 10 darbo dienų nuo sėkmingai išlaikyto egzamino datos ir galioja penkerius metus.
Naujas pažymėjimas vietoj turėto išduodamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo užregistravimo Administracijoje dienos ir galioja tiek, kiek senasis pažymėjimas.

ADR kursai kaina EGZAMINAVIMO TVARKA

Egzaminuojamieji egzamino metu gali naudotis Lietuvos Respublikos įstatymais, tarptautinėmis sutartimis ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pavojingų krovinių vežimą. Kita literatūra ir užrašais naudotis draudžiama.

ADR kursai kaina Egzamino bilietą sudaro:

 • 25 klausimai, laikant A1 egzaminą (atsakyti į klausimus skiriamos 2 val.);
 • po 15 klausimų, laikant A2, A3 ir A4 egzaminus (atsakyti į klausimus skiriama po 1 val. 30 min.).

ADR kursai kaina Egzaminas išlaikytas, jei egzaminuojamasis gauna:

 • ne mažiau kaip 20 balų, laikant A1 egzaminą;
 • ne mažiau kaip 12 balų, laikant A2, A3 ir A4 egzaminus.

     Egzaminai laikomi lietuvių kalba, kompiuteriu. Egzamino bilieto forma – testas iš klausimų su pasirenkamais atsakymais. Egzamino laikymo kompiuteriu instrukciją galima rasti čia.

ADR kursai kaina PAŽYMĖJIMO ATSIĖMIMAS

ADR vairuotojo pasirengimo pažymėjimas išduodamas asmeniui tiesiogiai atvykus į Administraciją. Asmuo, atsiimdamas pažymėjimą, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės išduotą pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, Lietuvoje arba kitoje Europos Sąjungos šalyje ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybėje išduotą vairuotojo pažymėjimą, ar skaitmeniniuose tachografuose naudojamą vairuotojo identifikavimo kortelę arba kitą dokumentą, kurio blanko forma yra įregistruota Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų registre ir kuriame yra asmens veido atvaizdas, vardas, pavardė ir gimimo data arba asmens kodas).

Pažymėjimas, asmeniui pageidaujant, Administracijos direktoriaus nustatyta tvarka gali būti išsiųstas paštu, asmeniui apie tai nurodžius atitinkamame prašymo arba registracijos internetu laukelyje.

Administracijos išduodamo ADR vairuotojo pasirengimo pažymėjimo pavyzdys:

ADR kursai kaina
ADR kursai kaina

Nuo 2012 m. gruodžio 1 d. išduodamame ADR vairuotojo pasirengimo pažymėjime panaudotų technologinės apsaugos priemonių aprašas visuomenei (lietuvių, anglų, prancūzų, vokiečių, rusų kalbomis) pateiktas čia:

ADR kursai - mokymas vežti pavojingus krovinius
ADR kursai - mokymas vežti pavojingus krovinius
ADR kursai - mokymas vežti pavojingus krovinius
ADR kursai - mokymas vežti pavojingus krovinius
ADR kursai - mokymas vežti pavojingus krovinius

ADR kursai kaina VALSTYBĖS RINKLIAVA visa info čia

TEISINIS REGLAMENTAVIMAS

Egzaminavimo ir ADR vairuotojo pasirengimo pažymėjimo išdavimo tvarka nustatyta Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko  2012 m.  liepos 31  d. įsakymu Nr. 2B-313 (vėliausi pakeitimai – 2015-07-01 įsakymu Nr. 2B-146).

KITA INFORMACIJA

Administracinės paslaugos ADR kursai – mokymas vežti pavojingus krovinius aprašymas skelbiamas skyriuje „Paslaugos“ / „Viešosios ir administracinės paslaugos“ / „Administracinės paslaugos“.

Rašytinė ADR kursai kaina vairuotojo instrukcija – spausti čia

ADR kursai kaina

Pavojingieji kroviniai  Lietuvos Respublikoje ir tarptautiniais maršrutais automobilių keliais vežami pagal Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR) A ir B techninių priedų reikalavimus. Naujausią (2017 m.) šių priedų konsoliduotą redakciją galite rasti čia: turinys,  I tomas ir II tomas.

     Su ankstesnėmis Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR) A ir B techninių priedų redakcijomis galite susipažinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos interneto svetainėje.

ADR kursai kaina Pagrindiniai nacionaliniai teisės aktai, reglamentuojantys pavojingųjų krovinių vežimą Lietuvos Respublikoje: Lietuvos Respublikos pavojingųjų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų keliais  įstatymas,  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gegužės 17 d. nutarimas Nr. 367 „Dėl pavojingųjų krovinių vežimo automobilių ir geležinkelių keliais Lietuvos Respublikoje“.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 m. gegužės 21 d. nutarimu Nr. 704 „Dėl įgaliojimų suteikimo pavojingųjų krovinių vežimo automobilių ir geležinkelių keliais ir su tuo susijusios veiklos srityse“ Administracija yra įgaliota atlikti Lietuvos Respublikos kompetentingos institucijos funkcijas atitinkamose pavojingųjų krovinių vežimo srityse:

 • ADR kursai kaina mokymo įstaigų, susijusių su pavojingųjų krovinių vežimu, vertinimas, teisės mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu, mokymo įstaigoms suteikimas ir šių įstaigų priežiūra;
 • pavojinguosius krovinius vežančių kelių transporto priemonių vairuotojų mokymas ir egzaminavimas;
 • pavojingųjų krovinių vežimo saugos specialistų mokymas ir egzaminavimas;
 • asmenų, siekiančių tapti mokytojais mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais, atestavimas;
 • pavojingųjų krovinių vežimo kontrolė keliuose ir įmonėse;
 • kelių transporto priemonės tinkamumo vežti pavojinguosius krovinius patvirtinimas;
 • kita.

     Aktuali ir naudinga informacija vairuotojams, ADR kursai kaina, glaustai pateikta informaciniame lankstinuke „Pavojingi kroviniai. Vairavimas ir poilsis”. 

Kitą aktualią informaciją, susijusią su pavojingųjų krovinių vežimu, anglų, prancūzų ir rusų kalbomis rasite Jungtinių Tautų interneto svetainėje ir Europos Komisijos interneto svetainėje.

ADR sertifikatai

     ADR sertifikatai išduodami vadovaujantis ADR kursai kaina Pavojingus krovinius vežančių kelių transporto priemonių sertifikavimo tvarkos aprašo , patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2010 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. 2B-446 „Dėl Pavojingus krovinius vežančių kelių transporto priemonių sertifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), reikalavimais. Aprašas taikomas visoms Lietuvoje įregistruotoms kelių transporto priemonėms, kurioms pagal Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR) B techninio priedo 9 dalies reikalavimus būtinas transporto priemonių, vežančių tam tikrus pavojinguosius krovinius, patvirtinimo sertifikatas.

ADR kursai kaina Sertifikato išdavimo tvarka

    ADR sertifikatas išduodamas, pateikus nustatytos formos prašymą, kurį pildo ir pasirašo įmonės pavojingųjų krovinių vežimo automobilių keliais saugos specialistas. Šį prašymą taip pat pasirašo įmonės vadovas arba įmonės vadovo paskirtas asmuo, kuriam suteikti atitinkami įgaliojimai.

Prie prašymo pridedama:

1. Transporto priemonės ADR atitikties deklaracija.
2. Pirmos patikros gamintojo ataskaita su nurodytu cisternos kodu arba patikrinimo ataskaita, išduota įgaliotos potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos, su nurodytu cisternos kodu (kai sertifikuojama FL, OX, AT transporto priemonė).
3. Įgaliojimas (jei prašymą pateikia įmonės vadovo paskirtas asmuo).
4. Medžiagų ar medžiagų grupių sąrašas (kai nėra cisternos kodo).

     ADR sertifikatas pratęsiamas, pateikus nustatytos formos prašymą, kurį pildo ir pasirašo įmonės pavojingųjų krovinių vežimo automobilių keliais saugos specialistas. Šį prašymą taip pat pasirašo įmonės vadovas arba įmonės vadovo paskirtas asmuo, kuriam suteikti atitinkami įgaliojimai.

ADR kursai kaina Prie prašymo pridedama:
1. Transporto priemonės ADR atitikties deklaracija.
2. Pirmos patikros gamintojo ataskaita su nurodytu cisternos kodu arba patikrinimo ataskaita, išduota įgaliotos potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos, su nurodytu cisternos kodu (kai sertifikuojama FL, OX, AT transporto priemonė).
3. Įgaliojimas (jei prašymą pateikia įmonės vadovo paskirtas asmuo).
4. ADR sertifikatas (kai sertifikatas pratęsiamas).
5. Medžiagų ar medžiagų grupių sąrašas (kai nėra cisternos kodo).

Praradus ADR kursai kaina sertifikatą,

gali būti išduotas ADR sertifikato dublikatas. Šiuo atveju bus išduodamas kitas ADR sertifikatas su žyma „Dublikatas“, kurio galiojimo laikas sutaps su prarastojo ADR sertifikato ADR kursai – mokymas vežti pavojingus krovinius galiojimo laiku. Siekiant jį gauti, Administracijai pateikiamas nustatytos formos prašymas.

      Nurodyti dokumentai turi būti pateikiami, kaip nurodyta Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos taisyklėse, patvirtintose Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2009 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 2B-217 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos taisyklių patvirtinimo“.

Krovininių transporto priemonių gamintojų atstovų Lietuvoje, įgaliotų užpildyti ir pasirašyti ETMK sertifikatus ir ADR deklaracijas, sąrašas

Valstybės rinkliava

      Išduodamo, pratęsiamo ADR sertifikato galiojimo data negali būti vėlesnė nei kitos privalomosios techninės apžiūros atlikimo data ar cisternos ar transporto priemonės baterijos artimiausio periodinio (planinio) ar neplaninio (po remonto, konstrukcijos pakeitimo ar eismo įvykio) patikrinimo data.

Už ADR sertifikatų išdavimą ir pratęsimą mokama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta 5,70 Eur valstybės rinkliava.

Pavojinguosius krovinius vežančių transporto priemonių kontrolė

Pavojingieji kroviniai – medžiagos ar gaminiai, kurie dėl savo cheminių ar fizikinių savybių gali sukelti pavojų žmonių sveikatai, aplinkai ar turtui ir kuriems suteikti identifikavimo numeriai yra įrašyti į Jungtinių Tautų Organizacijos Europos ekonomikos komisijos sudarytą pavojingųjų medžiagų sąrašą bei išvardyti Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse, reglamentuojančiose pavojingųjų krovinių vežimą.

Kas tikrinama?

        Kontrolės metu pareigūnas tikrina:

 1. transporto dokumentus, raštiškas instrukcijas, transporto priemonės tinkamumo sertifikatus, vairuotojo pasirengimo vežti pavojinguosius krovinius pagal ADR pažymėjimą ir kitus dokumentus;
 2. transporto priemonės, cisternos, pakuočių ženklinimą ir žymėjimą;
 3. krovinių pakrovimo, tvirtinimo, tvarkymo ir kitų reikalavimų laikymąsi;
 4. saugos ir priešgaisrines priemones;
 5. kitų specifinių reikalavimų laikymąsi.

Tikrinimo protokolas

      Patikrinimo rezultatai surašomi pavojingųjų krovinių vežimo automobilių transportu kontrolės protokole, kurio vienas egzempliorius įteikiamas transporto priemonės vairuotojui, o kitą pasilieka kontrolę atlikęs pareigūnas.

Atmintinė vairuotojams, vežantiems pavojinguosius krovinius

 Atmintinė vairuotojams, vežantiems pavojinguosius krovinius.

Teisinis reglamentavimas

 Pavojingųjų krovinių vežimą reglamentuojantys teisės aktai.

 Asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais, galima mokyti tik mokymo įstaigose, kurioms nustatyta tvarka Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymu suteikta teisė mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais.

     Mokymo įstaigos, kurioms suteikta teisė vykdyti asmenų, susijusių su pavojingųjų krovinių vežimu kelių transportu, elektroninėmis priemonėmis teikia Administracijai sėkmingai baigtų kelių transporto priemonių vairuotojų, vežančių pavojinguosius krovinius, mokymo kursų baigimo duomenis. Šiuos duomenis gali teikti mokymo įstaigos vadovas arba jo įgaliotas fizinis asmuo, tačiau tik tuomet, kai apie paskirtą asmenį mokymo įstaigos vadovas yra informavęs Administraciją, pateikdamas nustatytos formos Pranešimą apie įgaliojimą teikti mokymo kursų baigimo duomenis.

     Mokymo kursų baigimo duomenų registravimo sistemos naudotojo vadovą galima rasti čia.

     Mokymo kursų baigimo duomenys turi būti pateikti ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo mokymo kursų baigimo dienos.

     Mokymo kursų baigimo duomenų teikimo tvarka yra patvirtinta 2015 m. spalio 30 d. Inspekcijos viršininko įsakymu Nr. 2B-237.

KAS YRA ADR KROVINIAMS VEŽTI?

Sutartis dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo keliais (ADR) yra Jungtinių Tautų sutartis, reglamentuojanti tarptautinį pavojingų krovinių vežimą keliais. Jame nustatytos saugaus pavojingų medžiagų, įskaitant sprogmenis, degius skysčius, toksiškas medžiagas ir radioaktyviąsias medžiagas, vežimo taisyklės ir nuostatai.

ADR sutartis pirmą kartą buvo priimta 1957 m.

ir nuo to laiko buvo keletą kartų peržiūrėta, o paskutinis persvarstymas įvyko 2021 m. ADR yra teisiškai privalomas ją ratifikavusioms šalims ir ja nustatoma suderinta transporto taisyklių sistema. pavojingų krovinių pervežimą per nacionalines sienas.

ADR apima daugybę klausimų, susijusių su pavojingų medžiagų vežimu keliais, įskaitant pavojingų krovinių klasifikavimą, pakavimo ir ženklinimo reikalavimus, transporto priemonių, naudojamų pavojingoms medžiagoms vežti, konstrukciją ir eksploatavimą, vairuotojų mokymą ir atestavimą. ir kitas personalas, dalyvaujantis vežant pavojingus krovinius.

ADR taip pat numatyta įsteigti nacionalines kompetentingas institucijas, atsakingas už sutarties nuostatų vykdymą ir koordinavimą su kitomis šalimis su pavojingų krovinių vežimu susijusiais klausimais.

Viena iš pagrindinių ADR savybių ADR KURSAI KAINA

yra pranešimo apie pavojų sistema. Ši sistema reikalauja, kad pavojingi kroviniai būtų paženklinti standartizuotais simboliais, o lydimuosiuose dokumentuose būtų pateikta konkreti informacija apie pavojus, susijusius su vežamomis prekėmis. Ši sistema padeda užtikrinti, kad visi, gabenantys pavojingas medžiagas, žinotų apie riziką ir imtųsi atitinkamų atsargumo priemonių, kad sumažintų tą riziką.

ADR yra svarbi sutartis, padedanti skatinti saugų ir efektyvų pavojingų medžiagų vežimą keliais. Nustačius bendrą taisyklių ir reglamentų rinkinį, jis padeda užtikrinti, kad pavojingi kroviniai būtų gabenami taip, kad būtų apsaugota ir žmonių sveikata, ir aplinka.

2 komentarai apie “ADR kursai”

Parašykite komentarą