Pradinis » ADR kursai

ADR kursai

ADR vežti pavojingus krovinius – Kursai – Mokymas – Klaipėdoje

VKTI – dabar vadinama LTSA

ADR vežti pavojingus krovinius

KAINA:

A1 133 eurai

A2 67 eurai.

A3 67 eurai.

A4 67 eurai.

Saugos specialistas M  197 eur.

Nauja grupė kiekvieną antradienį.

Trukmė dvi savaitės.

Tik pas mus gausite nuostabius ADR testus nemokamai (mėnesiui) iš 4driver.eu

AR GALIU MOKYTIS ADR VAIRUOTOJAMS?

Kelių transporto priemonių vairuotoju, vežančiu pavojinguosius krovinius  gali būti asmuo: 1. ne jaunesnis nei 21 metai; 2. turintys vairuotojo pažymėjimą (bent B kategorijos);

KURIAS PROGRAMAS RINKTIS?

Dažniausiai pasirenkami A1 ir A2 kursai.

A1 – pagrindinis mokymo kursas ir jei reikia papildomai, specializuotą (-us) mokymo kursą (-us)

A2 – vežti pavojinguosius krovinius cisternose

A3 – vežti sprogstamąsias medžiagas; A4 – vežti radioktyvias medžiagas.

KAIP GAUTI ADR PAŽYMĖJIMĄ?

Nustatyta tvarka išlaikęs egzaminą Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos – dabar LTSA. ADR pažymėjimas galioja penkerius metus. 

ADR SAUGOS SPECIALISTAMS

ADR vežti pavojingus krovinius saugos specialistu gali būti

 1. asmuo, turintis ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą (arba teisės aktų nustatyta tvarka pripažintą kaip jam lygiavertį);
 2. išklausęs atitinkamą mokymo kursą (pagrindinis kursas – M ir M1, M2, M3, M4, M5) ir nustatyta tvarka išlaikęs egzaminą Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos.

ADR vežti pavojingus krovinius VAIRUOTOJAI

ADR VAIRUOTOJŲ EGZAMINAVIMAS IR PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMAS

PRAŠYMŲ TEIKIMAS

Prašymas laikyti ADR vežti pavojingus krovinius vairuotojų, egzaminą ir (arba) išduoti / pratęsti ADR vairuotojo pasirengimo pažymėjimą (toliau – prašymas) gali būti teikiamas:

 1. asmeniui tiesiogiai atvykus į Lietuvos transorto saugos administraciją;
 2. įgaliojus kitą asmenį (šiuo atveju įgaliotas asmuo turi pateikti įgaliojimą, patvirtintą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) nustatyta tvarka); asmens pasirašytą prašymą ir dokumentus taip pat gali pateikti asmuo, kuris yra nurodytas pareiškėjo prašyme;
 3. elektroniniu būdu (šiuo atveju prašymas ir reikiami dokumentai, pasirašyti teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu arba identifikavus save per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą ar Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą (VIISP), teikiami elektroniniu paštu);
 4. registruojantis į egzaminą internetu (prisijungiant prie registracijos į egzaminą internetu aplinkos ir identifikuojant asmens tapatybę per Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą (VIISP)).
ADR vežti pavojingus krovinius Mokymas Kursai Rasytine instrukcija www.respublikosvm.lt

Vadovaukitės Registracijos į egzaminą internetu vartotojo vadovu

Asmuo, pageidaujantis laikyti ADR vežti pavojingus krovinius egzaminą, turi pateikti:

 1. prašymą;
 2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės išduotą pasą, asmens tapatybės kortelę ar leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, Lietuvoje arba kitoje Europos Sąjungos šalyje ar ADR kursai – mokymas vežti pavojingus krovinius Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybėje išduotą vairuotojo pažymėjimą ar skaitmeniniuose tachografuose naudojamą vairuotojo identifikavimo kortelę), arba kitą dokumentą, kurio blanko forma yra įregistruota Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų registre ir kuriame yra asmens veido atvaizdas, vardas, pavardė ir gimimo data arba asmens kodas, jei pateikdamas prašymą elektroniniu būdu asmuo neidentifikuoja savęs kvalifikuotu skaitmeniniu parašu per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą arba Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą (VIISP); egzamino dieną atvykęs į Administraciją asmuo privalo su savimi turėti ir egzaminuotojui pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 3. vieną nuotrauką (atitinkančią Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro patvirtintus Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimus). ADR kursai – mokymas vežti pavojingus krovinius asmeniui pageidaujant ir sutinkant, jo duomenys (nuotrauka ir parašas) gali būti naudojami tokie patys kaip asmens pateiktame ir prašyme nurodytame galiojančiame vairuotojo pažymėjime; šie duomenys gaunami iš valstybės įmonės „Regitra“ duomenų bazės, jei asmeniui vairuotojo pažymėjimas išduotas ne anksčiau kaip prieš 5 metus, skaičiuojant nuo prašymo pateikimo Administracijos skyriui dienos. Šiuo atveju nuotraukos pateikti nereikia; jei asmuo į egzaminą registravosi internetu ir registracijos  lange esančiame laukelyje nepažymėjo, jog pageidauja ir sutinka, kad  ADR vairuotojo pasirengimo pažymėjime būtų naudojama ta pati nuotrauka ir parašas kaip turimame vairuotojo pažymėjime, arba pažymėjo šį  laukelį, tačiau duomenys (nuotrauka ir parašas) nebuvo atvaizduoti internetinės rezervacijos lange, asmuo nuotrauką privalo turėti su savimi ir pateikti egzaminuotojui egzamino dieną atvykęs į Administraciją;
 4. asmens duomenų pasikeitimo faktą patvirtinančius dokumentus (santuokos liudijimą, vardo, pavardės keitimo liudijimą).

     Asmuo, jei jis prarado, sugadino pažymėjimą ar pasikeitė asmens duomenys, turi pateikti:

 • prašymą;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės išduotą pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, Lietuvoje arba kitoje Europos Sąjungos šalyje ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybėje išduotą vairuotojo pažymėjimą ar skaitmeniniuose tachografuose naudojamą vairuotojo identifikavimo kortelę arba kitą dokumentą, kurio blanko forma yra įregistruota Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų registre ir kuriame yra asmens veido atvaizdas, vardas, pavardė ir gimimo data arba asmens kodas, jei pateikdamas prašymą elektroniniu būdu asmuo neidentifikuoja savęs kvalifikuotu skaitmeniniu parašu per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą arba Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą (VIISP)) ADR kursai – mokymas vežti pavojingus krovinius.
 • vieną nuotrauką
 • (atitinkančią Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro patvirtintus Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimus). Asmeniui pageidaujant ir sutinkant, jo duomenys (nuotrauka, parašas) gali būti naudojami tokie patys kaip asmens prašyme nurodytame galiojančiame vairuotojo pažymėjime; šie duomenys gaunami ir valstybės įmonės „Regitra“ duomenų bazės, jei asmeniui vairuotojo pažymėjimas išduotas ne anksčiau kaip prieš 5 metus, skaičiuojant nuo prašymo pateikimo Administracijos Administracinių paslaugų departamento skyriui dienos. Šiuo atveju nuotraukos pateikti nereikia; jei asmuo į egzaminą registravosi internetu ir nepageidavo ir nesutiko (nepažymėjimo atitinkamo registracijos į egzaminą internetu lange esančio laukelio), kad ADR vairuotojo pasirengimo pažymėjime būtų naudojama ta pati nuotrauka ir parašas, kaip asmens turimame vairuotojo pažymėjime, arba pageidavo ir sutiko (pažymėjo atitinkamą registracijos į egzaminą internetu lange esantį laukelį, tačiau duomenys (nuotrauka ir parašas) nebuvo atvaizduoti internetinės rezervacijos lange, asmuo nuotrauką privalo turėti su savimi ir pateikti egzaminuotojui egzamino dieną atvykęs į Administraciją.

     Pastaba. Tais atvejais, kai prašymas teikiamas įgaliojus kitą asmenį, prie prašymo pridedamos skenuotos reikiamų dokumentų kopijos;  kai prašymas teikiamas elektroniniu būdu, prie prašymo pridedamos reikiamų dokumentų skaitmeninių vaizdų rinkmenos. ADR kursai – mokymas vežti pavojingus krovinius.

TERMINAI

     Prašymas laikyti egzaminą ir dokumentai teikiami ne vėliau  kaip vieną dieną prieš egzaminą.

     ADR vežti pavojingus krovinius Egzaminai vyksta pagal patvirtintą grafiką:  

 • Administracinių paslaugų departamento Vilniaus skyriuje  – kiekvieną penktadienį;
 • Administracinių paslaugų departamento Kauno skyriuje  – kiekvieną trečiadienį;
 • Administracinių paslaugų departamento Klaipėdos skyriuje  – kiekvieną trečiadienį;
 • Administracinių paslaugų departamento Šiaulių skyriuje – kiekvieną ketvirtadienį;
 • Administracinių paslaugų departamento Šiaulių skyriuje (Panevėžyje) – kiekvieną trečiadienį.

Jei egzamino ir švenčių dienos sutampa, egzaminuojama pirmą darbo dieną po švenčių.
Pažymėjimas išduodamas per 10 darbo dienų nuo sėkmingai išlaikyto egzamino datos ir galioja penkerius metus.
Naujas pažymėjimas vietoj turėto išduodamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo užregistravimo Administracijoje dienos ir galioja tiek, kiek senasis pažymėjimas.

ADR vežti pavojingus krovinius EGZAMINAVIMO TVARKA

Egzaminuojamieji egzamino metu gali naudotis Lietuvos Respublikos įstatymais, tarptautinėmis sutartimis ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pavojingų krovinių vežimą. Kita literatūra ir užrašais naudotis draudžiama.

ADR vežti pavojingus krovinius Egzamino bilietą sudaro:

 • 25 klausimai, laikant A1 egzaminą (atsakyti į klausimus skiriamos 2 val.);
 • po 15 klausimų, laikant A2, A3 ir A4 egzaminus (atsakyti į klausimus skiriama po 1 val. 30 min.).

ADR vežti pavojingus krovinius Egzaminas išlaikytas, jei egzaminuojamasis gauna:

 • ne mažiau kaip 20 balų, laikant A1 egzaminą;
 • ne mažiau kaip 12 balų, laikant A2, A3 ir A4 egzaminus.

     Egzaminai laikomi lietuvių kalba, kompiuteriu. Egzamino bilieto forma – testas iš klausimų su pasirenkamais atsakymais. Egzamino laikymo kompiuteriu instrukciją galima rasti čia.

ADR vežti pavojingus krovinius PAŽYMĖJIMO ATSIĖMIMAS

ADR vairuotojo pasirengimo pažymėjimas išduodamas asmeniui tiesiogiai atvykus į Administraciją. Asmuo, atsiimdamas pažymėjimą, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės išduotą pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, Lietuvoje arba kitoje Europos Sąjungos šalyje ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybėje išduotą vairuotojo pažymėjimą, ar skaitmeniniuose tachografuose naudojamą vairuotojo identifikavimo kortelę arba kitą dokumentą, kurio blanko forma yra įregistruota Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų registre ir kuriame yra asmens veido atvaizdas, vardas, pavardė ir gimimo data arba asmens kodas).

Pažymėjimas, asmeniui pageidaujant, Administracijos direktoriaus nustatyta tvarka gali būti išsiųstas paštu, asmeniui apie tai nurodžius atitinkamame prašymo arba registracijos internetu laukelyje.

Administracijos išduodamo ADR vairuotojo pasirengimo pažymėjimo pavyzdys:

ADR vežti pavojingus krovinius Mokymas Kursai Rasytine instrukcija www.respublikosvm.lt
ADR vežti pavojingus krovinius Mokymas Kursai Rasytine instrukcija www.respublikosvm.lt

Nuo 2012 m. gruodžio 1 d. išduodamame ADR vairuotojo pasirengimo pažymėjime panaudotų technologinės apsaugos priemonių aprašas visuomenei (lietuvių, anglų, prancūzų, vokiečių, rusų kalbomis) pateiktas čia:

ADR kursai - mokymas vežti pavojingus krovinius
ADR kursai - mokymas vežti pavojingus krovinius
ADR kursai - mokymas vežti pavojingus krovinius
ADR kursai - mokymas vežti pavojingus krovinius
ADR kursai - mokymas vežti pavojingus krovinius

ADR vežti pavojingus krovinius VALSTYBĖS RINKLIAVA

Nustatyta valstybės rinkliava:

 • Už pagrindinio mokymo kurso A1 egzaminą – 8,6 Eur.
 • Už specializuoto mokymo kurso A2, A3, A4 egzaminus – 5,7 Eur.
 • Už pažymėjimo, naujo pažymėjimo vietoj turėto išdavimą – 11 Eur.

Mokėjimo rekvizitai:
Gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.
Įmonės kodas – 188659752.
Sąskaitos Nr.:
– LT24 7300 0101 1239 4300 (banko pavadinimas – „Swedbank“, AB; banko kodas – 73000);
– LT12 2140 0300 0268 0220 (banko pavadinimas – Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius; banko kodas – 21400);
– LT74 4010 0510 0132 4763 (banko pavadinimas – AB DNB bankas; banko kodas – 40100);
– LT32 7180 0000 0014 1038 (banko pavadinimas – akcinė bendrovė Šiaulių bankas; banko kodas – 71800);
– LT05 7044 0600 0788 7175 (banko pavadinimas – AB SEB bankas; banko kodas – 70440);
– LT74 7400 0000 0872 3870 (banko pavadinimas – Danske Bank A/S Lietuvos filialas; banko kodas – 74000);
– LT42 7230 0000 0012 0025 (banko pavadinimas – uždaroji akcinė bendrovė Medicinos bankas; banko kodas – 72300);
– LT78 7290 0000 0013 0151 (banko pavadinimas – AB „Citadele“ bankas; banko kodas – 72900).

Įmokos kodas – 5746.

        Įmokos kodas įrašomas laukelyje „mokėjimo paskirtis“ arba „įmokos kodas (gavėjo nuoroda)“.

Atkreipiame dėmesį, kad jei mokėjimą už Jus atliks kitas asmuo arba įmonė, būtina pildyti išplėstinę mokėjimo formą, nurodant pradinio mokėtojo, už kurį atliekamas mokėjimas, identifikacinį numerį, pavadinimą ar vardą, pavardę.

KONTAKTINIAI DUOMENYS

Administracinių paslaugų departamento Vilniaus skyrius – Vilnius, Švitrigailos g. 42, tel.8 688 57 698, 8 615 32 051, el. paštas vilnius.ltsa@ltsa.lrv.lt;
Administracinių paslaugų departamento Kauno skyrius – Kaunas, M. K. Čiurlionio g. 23, tel. 8 688 52 547, el. paštas kaunas.ltsa@ltsa.lrv.lt;
Administracinių paslaugų departamento Klaipėdos skyrius – Klaipėda, J. Janonio g. 24, tel. 8 688 89 762, el.paštas klaipeda.ltsa@ltsa.lrv.lt;
Administracinių paslaugų departamento Šiaulių skyrius  – Šiauliai, Aerouosto g. 9, tel. 8 688 50 881, el. paštas siauliai.ltsa@ltsa.lrv.lt;
Administracinių paslaugų departamento Šiaulių skyrius (Panevėžyje) – Panevėžys, J. Biliūno g. 3, tel. 8 688 50 881, el. paštas panevezys.ltsa@ltsa.lrv.lt.

TEISINIS REGLAMENTAVIMAS

Egzaminavimo ir ADR vairuotojo pasirengimo pažymėjimo išdavimo tvarka nustatyta Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko  2012 m.  liepos 31  d. įsakymu Nr. 2B-313 (vėliausi pakeitimai – 2015-07-01 įsakymu Nr. 2B-146).

KITA INFORMACIJA

Administracinės paslaugos ADR kursai – mokymas vežti pavojingus krovinius aprašymas skelbiamas skyriuje „Paslaugos“ / „Viešosios ir administracinės paslaugos“ / „Administracinės paslaugos“.

Rašytinė ADR vežti pavojingus krovinius vairuotojo instrukcija – spausti čia

ADR vežti pavojingus krovinius

Pavojingieji kroviniai  Lietuvos Respublikoje ir tarptautiniais maršrutais automobilių keliais vežami pagal Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR) A ir B techninių priedų reikalavimus. Naujausią (2017 m.) šių priedų konsoliduotą redakciją galite rasti čia: turinys,  I tomas ir II tomas.

     Su ankstesnėmis Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR) A ir B techninių priedų redakcijomis galite susipažinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos interneto svetainėje.

ADR vežti pavojingus krovinius Pagrindiniai nacionaliniai teisės aktai, reglamentuojantys pavojingųjų krovinių vežimą Lietuvos Respublikoje: Lietuvos Respublikos pavojingųjų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų keliais  įstatymas,  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gegužės 17 d. nutarimas Nr. 367 „Dėl pavojingųjų krovinių vežimo automobilių ir geležinkelių keliais Lietuvos Respublikoje“.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 m. gegužės 21 d. nutarimu Nr. 704 „Dėl įgaliojimų suteikimo pavojingųjų krovinių vežimo automobilių ir geležinkelių keliais ir su tuo susijusios veiklos srityse“ Administracija yra įgaliota atlikti Lietuvos Respublikos kompetentingos institucijos funkcijas atitinkamose pavojingųjų krovinių vežimo srityse:

 • ADR vežti pavojingus krovinius mokymo įstaigų, susijusių su pavojingųjų krovinių vežimu, vertinimas, teisės mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu, mokymo įstaigoms suteikimas ir šių įstaigų priežiūra;
 • pavojinguosius krovinius vežančių kelių transporto priemonių vairuotojų mokymas ir egzaminavimas;
 • pavojingųjų krovinių vežimo saugos specialistų mokymas ir egzaminavimas;
 • asmenų, siekiančių tapti mokytojais mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais, atestavimas;
 • pavojingųjų krovinių vežimo kontrolė keliuose ir įmonėse;
 • kelių transporto priemonės tinkamumo vežti pavojinguosius krovinius patvirtinimas;
 • kita.

     Aktuali ir naudinga informacija vairuotojams, ADR vežti pavojingus krovinius, glaustai pateikta informaciniame lankstinuke „Pavojingi kroviniai. Vairavimas ir poilsis”. 

Kitą aktualią informaciją, susijusią su pavojingųjų krovinių vežimu, anglų, prancūzų ir rusų kalbomis rasite Jungtinių Tautų interneto svetainėje ir Europos Komisijos interneto svetainėje.

ADR sertifikatai

     ADR sertifikatai išduodami vadovaujantis ADR vežti pavojingus kroviniusPavojingus krovinius vežančių kelių transporto priemonių sertifikavimo tvarkos aprašo , patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2010 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. 2B-446 „Dėl Pavojingus krovinius vežančių kelių transporto priemonių sertifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), reikalavimais. Aprašas taikomas visoms Lietuvoje įregistruotoms kelių transporto priemonėms, kurioms pagal Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR) B techninio priedo 9 dalies reikalavimus būtinas transporto priemonių, vežančių tam tikrus pavojinguosius krovinius, patvirtinimo sertifikatas.

ADR vežti pavojingus krovinius Sertifikato išdavimo tvarka

ADR sertifikatai išduodami:

     Administracinių paslaugų departamento Vilniaus skyriuje – Vilnius, Švitrigailos g. 42, tel. 8 688 03 380, el. paštas vilnius.ltsa@ltsa.lrv.lt;
Administracinių paslaugų departamento Kauno skyriuje – Kaunas, M. K. Čiurlionio g. 23, tel. 8 688 52 547, el. paštas kaunas.ltsa@ltsa.lrv.lt;
Administracinių paslaugų departamento Klaipėdos skyriuje – Klaipėda, J. Janonio g. 24, tel. 8 688 89 762, el.paštas klaipeda.ltsa@ltsa.lrv.lt;
Administracinių paslaugų departamento Šiaulių skyriuje  – Šiauliai, Aerouosto g. 9, tel. 8 688 50 881, el. paštas siauliai.ltsa@ltsa.lrv.lt;
Administracinių paslaugų departamento Šiaulių skyriuje (Panevėžyje)– Panevėžys, J. Biliūno g. 3, tel. 8 688 50 881, el. paštas panevezys.ltsa@ltsa.lrv.lt.

    ADR sertifikatas išduodamas, pateikus nustatytos formos prašymą, kurį pildo ir pasirašo įmonės pavojingųjų krovinių vežimo automobilių keliais saugos specialistas. Šį prašymą taip pat pasirašo įmonės vadovas arba įmonės vadovo paskirtas asmuo, kuriam suteikti atitinkami įgaliojimai.

Prie prašymo pridedama:

1. Transporto priemonės ADR atitikties deklaracija.
2. Pirmos patikros gamintojo ataskaita su nurodytu cisternos kodu arba patikrinimo ataskaita, išduota įgaliotos potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos, su nurodytu cisternos kodu (kai sertifikuojama FL, OX, AT transporto priemonė).
3. Įgaliojimas (jei prašymą pateikia įmonės vadovo paskirtas asmuo).
4. Medžiagų ar medžiagų grupių sąrašas (kai nėra cisternos kodo).

     ADR sertifikatas pratęsiamas, pateikus nustatytos formos prašymą, kurį pildo ir pasirašo įmonės pavojingųjų krovinių vežimo automobilių keliais saugos specialistas. Šį prašymą taip pat pasirašo įmonės vadovas arba įmonės vadovo paskirtas asmuo, kuriam suteikti atitinkami įgaliojimai.

ADR vežti pavojingus krovinius Prie prašymo pridedama:
1. Transporto priemonės ADR atitikties deklaracija.
2. Pirmos patikros gamintojo ataskaita su nurodytu cisternos kodu arba patikrinimo ataskaita, išduota įgaliotos potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos, su nurodytu cisternos kodu (kai sertifikuojama FL, OX, AT transporto priemonė).
3. Įgaliojimas (jei prašymą pateikia įmonės vadovo paskirtas asmuo).
4. ADR sertifikatas (kai sertifikatas pratęsiamas).
5. Medžiagų ar medžiagų grupių sąrašas (kai nėra cisternos kodo).

Praradus ADR vežti pavojingus krovinius sertifikatą,

gali būti išduotas ADR sertifikato dublikatas. Šiuo atveju bus išduodamas kitas ADR sertifikatas su žyma „Dublikatas“, kurio galiojimo laikas sutaps su prarastojo ADR sertifikato ADR kursai – mokymas vežti pavojingus krovinius galiojimo laiku. Siekiant jį gauti, Administracijai pateikiamas nustatytos formos prašymas.

      Nurodyti dokumentai turi būti pateikiami, kaip nurodyta Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos taisyklėse, patvirtintose Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2009 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 2B-217 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos taisyklių patvirtinimo“.

Krovininių transporto priemonių gamintojų atstovų Lietuvoje, įgaliotų užpildyti ir pasirašyti ETMK sertifikatus ir ADR deklaracijas, sąrašas

Valstybės rinkliava

      Išduodamo, pratęsiamo ADR sertifikato galiojimo data negali būti vėlesnė nei kitos privalomosios techninės apžiūros atlikimo data ar cisternos ar transporto priemonės baterijos artimiausio periodinio (planinio) ar neplaninio (po remonto, konstrukcijos pakeitimo ar eismo įvykio) patikrinimo data.

Už ADR sertifikatų išdavimą ir pratęsimą mokama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta 5,70 Eur valstybės rinkliava.

Pavojinguosius krovinius vežančių transporto priemonių kontrolė

Pavojingieji kroviniai – medžiagos ar gaminiai, kurie dėl savo cheminių ar fizikinių savybių gali sukelti pavojų žmonių sveikatai, aplinkai ar turtui ir kuriems suteikti identifikavimo numeriai yra įrašyti į Jungtinių Tautų Organizacijos Europos ekonomikos komisijos sudarytą pavojingųjų medžiagų sąrašą bei išvardyti Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse, reglamentuojančiose pavojingųjų krovinių vežimą.

Kas tikrinama?

        Kontrolės metu pareigūnas tikrina:

 1. transporto dokumentus, raštiškas instrukcijas, transporto priemonės tinkamumo sertifikatus, vairuotojo pasirengimo vežti pavojinguosius krovinius pagal ADR pažymėjimą ir kitus dokumentus;
 2. transporto priemonės, cisternos, pakuočių ženklinimą ir žymėjimą;
 3. krovinių pakrovimo, tvirtinimo, tvarkymo ir kitų reikalavimų laikymąsi;
 4. saugos ir priešgaisrines priemones;
 5. kitų specifinių reikalavimų laikymąsi.

Tikrinimo protokolas

      Patikrinimo rezultatai surašomi pavojingųjų krovinių vežimo automobilių transportu kontrolės protokole, kurio vienas egzempliorius įteikiamas transporto priemonės vairuotojui, o kitą pasilieka kontrolę atlikęs pareigūnas.

Atmintinė vairuotojams, vežantiems pavojinguosius krovinius

 Atmintinė vairuotojams, vežantiems pavojinguosius krovinius.

Teisinis reglamentavimas

 Pavojingųjų krovinių vežimą reglamentuojantys teisės aktai.

2 komentarai apie “ADR kursai”

Parašykite komentarą