Pradinis » Privatumo politika Respublikos Mokykla

Privatumo politika Respublikos Mokykla

 1. SĄVOKOS
 2. UAB „LT respublikos vairavimo mokykla“ (toliau – LT respublikos vairavimo mokykla) Privatumo politikoje (toliau  – Politika) naudojamos sąvokos:
  1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti;
  2. Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas;
  3. Reglamentas – Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. Reglamentas (ES) 2016/679.
  4. Slapukas – nedidelis tekstinis failas, kurį internetinis puslapis https://respublikosvm.lt/ išsaugo lankytojo galiniame įrenginyje (kompiuteryje, mobiliajame telefone) tam, kad naudotojo galinis įrenginys būtų atpažintas naudotojui pakartotinai apsilankius internetiniame puslapyje;
  5. kitos sąvokos kaip jos apibrėžtos Reglamente, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose LR teisės aktuose, reguliuojančiuose asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.
 3.  INTERNETINIAME PUSLAPYJE TVARKOMI ASMENS DUOMENYS
 4. LT respublikos vairavimo mokykla internetiniame puslapyje https://respublikosvm.lt/ Jūsų asmens duomenis tvarko:
  1. įrašant internetiniame puslapyje https://respublikosvm.lt/ naudojamus slapukus į Jūsų galinį įrenginį, kurį naudodami apsilankote šiame puslapyje.
 1. LT RESPUBLIKOS VAIRAVIMO MOKYKLA INTERNETINIAME PUSLPAPYJE NAUDOJAMI SLAPUKAI
 1. LT respublikos vairavimo mokykla naudojami internetinio puslapio https://respublikosvm.lt/ slapukai įrašomi į Jūsų galinį įrenginį pirmą kartą apsilankius šiame puslapyje.
 2. Slapukų pagalba LT respublikos vairavimo mokykla tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis:
  1. Jūsų naudojamos naršyklės tipą;
  2. Jūsų naršymo istoriją;
  3. Jūsų galiniam įrenginiui priskirtą internetinio protokolo (IP) adresą;
  4. apsilankymų internetiniame puslapyje skaičių;
  5. naršymo LT respublikos vairavimo mokykla internetiniame puslapyje trukmę;
  6. peržiūrėtas LT respublikos vairavimo mokykla internetinio puslapio sekcijas;
  7. kitą informaciją apie Jūsų atliktus veiksmus LT respublikos vairavimo mokykla internetiniame puslapyje.

Slapuko pavadinimasNaudojimo laikotarpis
Griežtai privalomi slapukai
wc_cart_hash_#Neterminuotas
wc_fragments_#Baigus naršymo sesiją
Analitiniai slapukai
__utm.gifBaigus naršymo sesiją
__utma2 metai
__utmb1 diena
__utmcBaigus naršymo sesiją
__utmt1 diena
__utmz6 mėnesiai
Funkciniai slapukai
_fbp3 mėnesiai
fr3 mėnesiai
GPS1 diena
IDE1 metai
PREF8 mėnesiai
test_cookie1 diena
trBaigus naršymo sesiją
VISITOR_INFO1_LIVE179 dienos
YSCBaigus naršymo sesiją
yt-remote-cast-installedBaigus naršymo sesiją
yt-remote-connected-devicesNeterminuotas
yt-remote-device-idNeterminuotas
yt-remote-fast-check-periodBaigus naršymo sesiją
yt-remote-session-appBaigus naršymo sesiją
yt-remote-session-nameBaigus naršymo sesiją
 1. Slapukai LT respublikos vairavimo mokykla internetiniame puslapyje yra naudojami Jūsų sutikimo pagrindu. Jums apsilankius pagrindiniame LT respublikos vairavimo mokykla internetiniame puslapyje iššokančiame lange galite sutikti, kad būtų įrašomi visi internetiniame puslapyje naudojami slapukai į Jūsų galinį įrenginį. Jei nenorite duoti sutikimo dėl visų LT respublikos vairavimo mokykla internetiniame Privatumo politika Respublikos Mokykla tinklapyje naudojamų slapukų įrašymo, galite eiti į slapukų valdymo parametrus, į kuriuos nuoroda pateikiama tame pačiame iššokančiame lange. Slapukų valdymo parametruose galite pažymėti, su kurių kategorijų slapukų įrašymu sutinkate. Griežtai privalomi slapukai įrašomi į Jūsų galinį įrenginį nepriklausomai nuo to, ar davėte sutikimą, kadangi be šių slapukų funkcionavimo negalėsite naudotis visomis LT respublikos vairavimo mokykla internetinio puslapio funkcijomis. Jei neduosite sutikimo dėl funkcinių slapukų įrašymo, pakartotinai lankantis LT respublikos vairavimo mokykla internetiniame puslapyje jis nebus suderintas pagal Jūsų poreikius ir anksčiau puslapyje atliktus pasirinkimus. Jei neduosite sutikimo dėl analitinių slapukų įrašymo, LT respublikos vairavimo mokykla negalės įvertinti, kokie internetinio puslapio patobulinimai ir kokios papildomos funkcijos Privatumo politika Respublikos Mokykla yra reikalingos, siekiant pagerinti Jūsų naršymo šiame puslapyje kokybę. Jei neduosite sutikimo dėl tikslinių arba reklaminių slapukų įrašymo, LT respublikos vairavimo mokykla negalės Jums pateikti Jūsų poreikius ir naršymo elgseną atitinkančių pasiūlymų LT respublikos vairavimo mokykla socialinio tinklo paskyrose.
 2. PASKYRŲ TVARKYMAS Privatumo politika Respublikos Mokykla
 1. Asmenims sukuriant asmenines paskyras internetiniame puslapyje https://respublikosvm.lt/ Bendrovė tvarko šiuos asmens duomenis:
  1. vardą;
  2. pavardę;
  3. gimimo datą;
  4. elektroninio pašto adresą.
 2. Asmens duomenys yra tvarkomi siekiant palengvinti asmenų apsipirkimą Bendrovės interneto puslapyje, suteikti galimybę asmenims įsigyti prekių ir paslaugų palankiomis sąlygomis, pritaikyti akcijas ir nuolaidas, išlaikymti esamus pirkėjus bei pritraukti naujų pirkėjų bei išlaikyti su jais ilgalaikius santykius, gerinti Bendrovės teikiamų paslaugų kokybę.
 3. Asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktas), t. y. asmeniui užpildant paraišką dėl asmeninės paskyros sukūrimo ir duodant sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo. Privatumo politika Respublikos Mokykla
 4. Bendrovė, reikalaudama paraiškoje dėl asmeninės paskyros sukūrimo nurodyti gimimo datą, užtikrina, kad paskyros nesusikurtų jaunesni nei 14 (keturiolikos) metų amžiaus asmenys, išskyrus jei yra pateikiamas tokių asmenų tėvų sutikimas.
 5. Asmens duomenys be asmenų sutikimo gali būti perduodami tik Bendrovei vykdant teisinę prievolę atskleisti atitinkamo asmens duomenis Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos, VĮ „Registrų centras“, kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms įstatymų nustatyta tvarka. Kitais atvejais pirkėjų duomenys gali būti perduodami tik gavus asmenų rašytinį sutikimą.
 6. Bendrovė asmens duomenis susitarimų dėl asmens duomenų tvarkymo pagrindu gali perduoti duomenų tvarkytojams.
 7. Asmens duomenis tvarko Bendrovės direktoriaus įgalioti darbuotojai. Prie konkrečių asmens duomenų prieigą turi tik tie darbuotojai, kuriems pavesta atitinkamus duomenis tvarkyti.
 8. Asmens duomenys ištrinami asmeniui atšaukus sutikimą tvarkyti asmens duomenis, tačiau ne ilgiau kaip 10 (dešimt) metų nuo asmens duomenų įgijimo dienos
 1. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS
 2. LT respublikos vairavimo mokykla internetiniame puslapyje https://respublikosvm.lt/ tvarkomi Jūsų asmens duomenys nėra perduodami tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai perduoti Jūsų asmens duomenis LT respublikos vairavimo mokykla turi teisinę prievolę vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.  Privatumo politika Respublikos Mokykla
 3. INTERNETINIO PUSLAPIO LANKYTOJŲ TEISĖS
 1. Sutikdami su internetinio puslapio https://respublikosvm.lt/ slapukų įrašymu į Jūsų galinį įrenginį, Jūs įgyjate šias teises:
  1. teisę susipažinti su Jūsų tvarkomais asmens duomenimis;
  2. teisę reikalauti ištaisyti, papildyti ar ištrinti Jūsų tvarkomus asmens duomenis;
  3. teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą;
  4. teisę gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte LT respublikos vairavimo mokykla, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir persiųsti šiuos duomenis kitam duomenų valdytojui;
  5. teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu. Privatumo politika Respublikos Mokykla
 2. Jūsų teisių įgyvendinimo sąlygas, apribojimus ir tvarką nustato LT respublikos vairavimo mokykla Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, su kuriuo galite susipažinti internetiniame puslapyje https://respublikosvm.lt/.
 3. Manydami, kad LT respublikos vairavimo mokykla internetiniame puslapyje vykdomas Jūsų asmens duomenų tvarkymas neatitinka Reglamento, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ar kitų LR įstatymų ir teisės aktų, reguliuojančių asmens duomenų tvarkymą, reikalavimų ar kitaip pažeidžia Jūsų teises ir laisves, galite kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją įstatymų nustatyta tvarka. Privatumo politika Respublikos Mokykla

Parašykite komentarą