95 kodas Motorinių transporto priemonių vairuotojas

95 kodas

KAINA 47 eurai arba 197 eurų!

 

Nauja grupė kiekvieną pirmadienį – penktadienį išduodami pažymėjimai.

95 kodas Trumpoji programa – C1, C, CE įgyta iki 2009 metų rugsėjo 10 dienos

1 savaitės mokymai – lietuvių ir rusų kalbomis – tikri mokymai – tachografo naudojimas, dokumentų pildymas, krovinio pakrovimas, iškrovimas bei tvirtinimas, darbo laiko ir poilsio režimas.

95 kodas Ilgoji programa – C1, C, CE įgyta nuo 2009 metų rugsėjo 10 dienos

1 mėnesio mokymai – lietuvių ir rusų kalbomis – tikri mokymai – tachografo naudojimas, dokumentų pildymas, krovinio pakrovimas, iškrovimas bei tvirtinimas, darbo laiko ir poilsio režimas.

Galime patikrinti Jūsų vairuotojo vilkiko su puspriekabe vairavimo įgūdžius.

Įmonėms taikomos nuolaidos.

95 kodas – pigiai – kaina ČIA

Atvykstant registruotis, su savimi turėti:

  • Asmens dokumentą;
  • Vairuotojo pažymėjimą su turima B kategorija;
  • 1 spalvotą nuotrauką 3×4 cm. (jeigu registruositės į periodinius kursus, foto nereikia);
  • Galiojančią medicininę pažymą, kad galite vairuoti norimas įgyti kategorijas.

Koks Europos Sąjungos teisės aktas reglamentuoja, kad keleivius ir (arba) krovinius vežantys vairuotojai privalo nustatyta tvarka įgyti pradinę profesinę kvalifikaciją ir periodiškai šią  kvalifikaciją 95 kodas tobulinti?

Vairuotojų pradinės profesinės kvalifikacijos įgijimą bei periodišką šios kvalifikacijos tobulinimą nustato 2003 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/59/EB dėl tam tikrų kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų pradinės kvalifikacijos ir kvalifikacijos tobulinimo, iš dalies keičianti Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3820/85 ir Tarybos direktyvą 91/439/EEB bei naikinanti direktyvą 76/914/EEB – lietuvoje vadinmas trumpiau “95 kodas”. Direktyvos nuostatos taikomos vairuotojams (įskaitant vairuotojus, ne Europos Sąjungos piliečius, kuriuos įdarbina Lietuvos Respublikos vežėjai), vežantiems keleivius  arba krovinius atitinkamai C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE automobiliais ir jų junginiais su priekabomis (toliau – transporto priemonės).

Ar visi vairuotojai privalo įgyti pradinę profesinę kvalifikaciją 95 kodas ir periodiškai šią kvalifikaciją tobulinti?

Pradinės profesinės kvalifikacijos vairuotojai neprivalo įgyti, jei keleivius ar krovinius veža nekomerciniais tikslais, jei transporto priemones vairuoja asmeniniais tikslais, jei transporto priemones naudoja asmenims mokyti praktinio vairavimo, gelbėjimo, viešosios tvarkos palaikymo bei kitiems specialiesiems darbams atlikti. Pradinės profesinės kvalifikacijos 95 kodas taip pat neprivalo įgyti vairuotojai, vairuojantys transporto priemones, kurių didžiausias leistinas greitis neviršija 45 km/h. Šiems vairuotojams taip pat nebūtina profesinę kvalifikaciją periodiškai tobulinti.

Kada vairuotojai privalo įgyti pradinę profesinę kvalifikaciją – 95 kodą?

Vairuotojai, vairuotojų pažymėjimus įgiję po 2008 m. rugsėjo 10 d., pradinę profesinę kvalifikaciją privalo įgyti, jei keleivius veš D1, D1E, D, DE kategorijų transporto priemonėmis. Šią kvalifikaciją taip pat privalo įgyti ir vairuotojai, kurie vairuotojų pažymėjimus įgijo po 2009 m. rugsėjo 10 d., jei jie veš krovinius C1, C1E, C, CE kategorijų transporto priemonėmis.

Kokie reikalavimai keliami vairuotojams, kurie įgijo vairuotojų pažymėjimus atitinkamai iki 2008 m. rugsėjo 10 d. ar 2009 m. rugsėjo 10 d.?

Vairuotojai, įgiję bent vienos kategorijos (D1, D1E, D, DE, C1, C1E, C arba CE,)  transporto priemonių vairavimo teisę vežti keleivius ar krovinius iki šių datų, turės išklausyti atitinkamą profesinės kvalifikacijos periodinio tobulinimo mokymo kursą ir įgyti vairuotojų profesinės kvalifikacijos periodinio tobulinimo pažymėjimus ne vėliau kaip iki 2013 m. rugsėjo 10 d. (D1, D1E, D, DE kategorijų transporto priemonių vairuotojai) ir iki 2014 m. rugsėjo 10 d. (C1, C1E, C, CE kategorijų transporto priemonių vairuotojai). Ši nuostata taikoma ir tuo atveju, jeigu vairuotojai, vežantys keleivius, po 2008 m. rugsėjo 10 d. įgijo kitos kategorijos transporto priemonių vairavimo teisę vežti keleivius, arba vairuotojai, vežantys krovinius, po 2009 m. rugsėjo 10 d. įgijo kitos kategorijos transporto priemonių vairavimo teisę vežti krovinius.  

Kokios trukmės mokymo kursus turės baigti vairuotojas, siekiantis įgyti pradinę profesinę kvalifikaciją 95 kodą?

Tai priklausys nuo vairuotojo amžiaus, t. y. nuo kada jis įgis teisę vairuoti tam tikrų kategorijų transporto priemones. Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo (Žin., 2000, Nr. 92-2883; 2007, Nr. 128-5213) 23 straipsnio 2 dalyje nustatytas minimalus amžius ir sąlygos, kurias įvykdžius galima įgyti teisę vairuoti keleivines ar krovinines transporto priemones.

Vairuotojo amžius ir vairuotojo mokymosi trukmė, siekiant vairuoti konkrečios kategorijos transporto priemones keleiviams vežti, yra tokie:

Transporto priemonių kategorija Vairuotojo amžius
18 metų ir daugiau 21 metai ir daugiau
D1, D1E 280 val. (teorija) ir 20 val. (praktinis vairavimas) 140 val. (teorija) ir 10 val. (praktinis vairavimas)
D, DE 280 val. (teorija) ir 20 val. (praktinis vairavimas)*

*Vežant keleivius reguliariais reisais ne ilgesniu kaip 50 km maršrutu.

Vairuotojo amžius ir vairuotojo mokymosi trukmė, siekiant vairuoti atitinkamos kategorijos transporto priemones kroviniams vežti, yra tokie:

Transporto priemonių kategorija Vairuotojo amžius
18 metų ir daugiau 21 metai ir daugiau
C1, C1E 140 val. (teorija) ir 10 val. (praktinis vairavimas)
C, CE 280 val. (teorija) ir 20 val. (praktinis vairavimas) 140 val. (teorija) ir 10 val. (praktinis vairavimas)

Pažymėtina, kad vairuotojai, turintys kvalifikacijos pažymėjimus, kurie patvirtina pradinę profesinę kvalifikaciją vežti keleivius (arba krovinius), mokymo kursų pakartotinai baigti neprivalo, jei įgyja kitos kategorijos transporto priemonės vairavimo teisę vežti keleivius (arba krovinius).

Kokios trukmės mokymo kursus turės baigti vairuotojas, siekiantis įgyti Vairuotojo profesinės kvalifikacijos periodinio tobulinimo pažymėjimą 95 kodą?

Vairuotojai, privalo išklausyti 35 val. (teorija) profesinės kvalifikacijos tobulinimo mokymo kursą.  Mokymo kursas gali būti organizuotas dalimis, tačiau kiekvieną kartą negali trukti trumpiau kaip 7 val. Profesinės kvalifikacijos tobulinimo mokymo kursą vairuotojai privalo išklausyti periodiškai – kas penkerius metus. Pažymėtina, kad vairuotojai, įgiję profesinės kvalifikacijos periodinio tobulinimo pažymėjimus keleiviams (arba kroviniams) vežti 95 kodas, pakartotinai mokymo kursų baigti neprivalo, jei įgyja kitos kategorijos transporto priemonės vairavimo teisę keleivius (arba krovinius) vežti.

Ar gali vairuotojai persikvalifikuoti (pvz., turi kvalifikacijos pažymėjimą, patvirtinantį pradinę profesinę kvalifikaciją 95 kodas vežti krovinius ir pageidauja įgyti tokį pažymėjimą vežti keleivius ir atvirkščiai)?

Taip, gali. Kai vairuotojai turi kvalifikacijos pažymėjimus, kurie patvirtina pradinę profesinę kvalifikaciją vežti krovinius arba vežti keleivius, ir nori atitinkamai įgyti pažymėjimus, kurie patvirtina pradinę profesinę kvalifikaciją vežti keleivius arba vežti krovinius, turi baigti atitinkamos srities mokymo kursą, kurį sudaro:

Transporto priemonių kategorija, į kurią persikvalifikuojama Vairuotojo amžius
18 metų ir daugiau 21 metai ir daugiau
D1, D1E 70 val. (teorija) ir  5 val. (praktinis vairavimas) 35 val. (teorija) ir  2,5 val. (praktinis vairavimas)
D, DE 70 val. (teorija) ir  5 val. (praktinis vairavimas)*
C1, C1E 35 val. (teorija) ir 2,5 val. (praktinis vairavimas)
C, CE 70 val. (teorija) ir  5 val. (praktinis vairavimas) 35 val. (teorija) ir  2,5 val. (praktinis vairavimas)

*Vežant keleivius reguliariais reisais ne ilgesniu kaip 50 km maršrutu.

Persikvalifikavimas būtinas ir tuo atveju, kai vairuotojai iki 2008 m. rugsėjo 10 d. buvo įgiję vairavimo teisę vežti keleivius, o po šios datos įgijo vairavimo teisę vežti krovinius. Ši nuostata taip pat taikoma ir vairuotojams, kurie iki 2009 m. rugsėjo 10 d. buvo įgiję vairavimo teisę vežti krovinius, o po šios datos įgijo vairavimo teisę vežti keleivius.

Kokių dalykų vairuotojai bus mokomi mokymo 95 kodas kursuose? 

Mokymo dalykai, turinys, tikslai bei kompetencijos nustatytos mokymo programose, patvirtintose Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos direktoriaus įsakymu ir švietimo ir mokslo ministro įsakymu įregistruotame studijų ir mokymo programų registre. Svarbiausios mokymo temos orientuotos į racionalų, ekonomišką, įskaitant saugos reikalavimus, vairavimo mokymą, teisės aktų, susijusių su vairuotojo darbo ir poilsio režimu, nagrinėjimą, saugų bei patogų keleivių vežimą, krovinių tvirtinimą, riziką bei prevencijos priemones siekiant išvengti nelaimių ir pan.

Kaip įgyjama pradinė profesinė kvalifikacija 95 kodas? Ar būtina turėti teisę vairuoti keleivines ar krovinines transporto priemones?

Prieš įgydamas pradinę profesinę kvalifikaciją, asmuo privalo turėti bent B kategorijos motorinių transporto priemonių vairavimo teisę. Teisę vairuoti pageidaujamos kategorijos (vežti keleivius arba krovinius) transporto priemones galima įgyti prieš mokantis pradinės profesinės kvalifikacijos mokymo kursuose 95 kodas, mokantis lygiagrečiai šiuose kursuose arba juos baigus.

Kam vairuotojai privalo pateikti pažymėjimus 95 kodo, kurie patvirtina pradinę profesinę kvalifikaciją arba periodinį kvalifikacijos tobulinimą? 95 kodas

Pažymėjimus, kurie patvirtina pradinę profesinę kvalifikaciją arba periodinį kvalifikacijos tobulinimą, vairuotojai turi pateikti valstybės įmonei „Regitra“, kuri pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nustatytą tvarką, išduodama ar keisdama vairuotojų pažymėjimus (įskaitant ir ne Europos Sąjungos valstybių piliečius, vairuotojo pažymėjimus įgijusiems Lietuvos Respublikoje), prie tų kategorijų transporto priemonių, kurias vairuotojas turi teisę vairuoti ir gavo pažymėjimą, kuris patvirtina pradinę profesinę kvalifikaciją arba periodinį kvalifikacijos tobulinimą, įrašys Europos  Bendrijos  kodą (95) 95 kodas ir datą, iki kurios profesinė kvalifikacija galioja. Toks įrašas nuo 2009 m. rugsėjo 10 d. bus daromas ir vairuotojo liudijime, kuris išduodamas Lietuvos vežėjų įdarbintiems ne Europos Sąjungos valstybių piliečiams pagal Vairuotojo liudijimo išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos.

 

Kontaktai – Žemėlapis – Kaip mus rasti?

B kategorija Klaipėdoje – SKAITYTI DAUGIAU?

Kodėl negauti KARTU ir A kategorijos – vairuoti motociklą?

Mokykloje teikiamos mokymo paslaugos.

95 kodas.

ADR kursai kaip vežti pavojingus krovinius.

Kursai reikalingi KET pažeidusiems ar vairavimo teises praradusiems.

Traktorininkų TR1 TR2 SZ SM mokymas.

Naujos grupės kiekvieną pirmadienį.

Vairavimo kursų kaina.

Pirkite mokymo paslaugas internetu.

Rekvizitai.

 

REGITRA.

KET testai – bilietai kaip Regitroje nemokamai.

Delfi – apie automobilius.

15 min. – apie transportą.

Vairavimo mokykla Vilniuje.

RespublikosVM.

Facebook LT Respublikos vairavimo mokykla.

Rekvizitai LT Respublikos vairavimo mokykla

Auto.

95 КОД ВОДИТЕЛЯ ЛИТВЕ И В ПОЛЬШЕ.

ЦЕНА – 49 ЕВРО ИЛИ 219 ЕВРО!

95 kodas

95 kodas mokymas autodrome - sunkvežimio valdymas esant šonyniams slydimui ant šlapios dangos