Pradinis » Transporto vadybininko kursai VADYBININKAS

Transporto vadybininko kursai VADYBININKAS

Transporto vadybininko kursai VADYBININKAS

Tikrai kokybiški kursai. Svarbu, kad čia viskas įskaičiuota. Nereikia išleisti papildomai perkant testus. Nereikia ieškoti tinkamos literatūros. Paskaitos per ZOOM. Mokykitės bet kur kur Jums patogu!

 • Kaina ČIA
 • 5 dienos
 • Reikiamos Literatūros konspektas
 • Testai
 • +37062222522
 • Galima mokytis nuotoliniu būdu
 • Nauja grupė kiekvieną mėnesį

EGZAMINAVIMAS IR PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMAS

Transporto vadybininko kursai VADYBININKAS gali būti įmonės vadovas arba jo įgaliotas asmuo, kuriam pavesta vadovauti keleivių ir (arba) krovinių vežimo veiklai ir kuris nustatyta tvarka išlaikęs transporto vadybininkų egzaminą. Transporto vadybininko Kursai Licencija.

PRAŠYMŲ TEIKIMAS

Prašymas laikyti Transporto vadybininko kursai VADYBININKAS egzaminą ir (arba) išduoti profesinės kompetencijos pažymėjimą gali būti teikiamas:

 • asmeniui tiesiogiai atvykus į Lietuvos transporto saugos administraciją;
 • įgaliojus kitą asmenį (šiuo atveju įgaliotas asmuo turi pateikti įgaliojimą, patvirtintą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) nustatyta tvarka);
 • elektroniniu būdu (šiuo atveju prašymas ir reikiami dokumentai, pasirašyti teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu, teikiami elektroniniu paštu);
 • registruojantis į egzaminą internetu (prisijungiant prie registracijos į egzaminą internetu aplinkos ir identifikuojant asmens tapatybę per Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą (VIISP)).

Vadovaukitės Registracijos į egzaminą internetu vartotojo vadovu

Asmuo, pageidaujantis laikyti egzaminą, turi pateikti:

Prašymą Transporto vadybininko kursai VADYBININKAS

Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės išduotą pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje arba Eusopos Sąjungoje ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybėje išduotą vairuotojo pažymėjimą); egzamino dieną atvykęs į Administraciją asmuo privalo su savimi turėti ir egzaminuotojui pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

 Asmuo, praradęs, sugadinęs pažymėjimą ar kurio asmens duomenys pasikeitė, taip pat norintis terminuoto galiojimo pažymėjimą pakeisti į neterminuotojo galiojimo, turi pateikti:

 • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės išduotą pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje arba Europos Sąjungoje ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybėje išduotą vairuotojo pažymėjimą).

Pastabos Transporto vadybininko kursai VADYBININKAS Licencija:

1. Prašymai pildomi pagal Prašymo laikyti Transporto vadybininko kursai VADYBININKAS egzaminą ir (arba) išduoti profesinės kompetencijos pažymėjimą pildymo rekomendacijas, patvirtintas Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2012 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 2B-263 (Informaciniai pranešimai, 2012, 52-484).
2. Tais atvejais, kai prašymas teikiamas įgaliojus kitą asmenį, prie prašymo pridedamos skenuotos reikiamų dokumentų kopijos.
3. Kai prašymas teikiamas elektroniniu būdu, prie prašymo pridedamos reikiamų dokumentų skaitmeninių vaizdų rinkmenos. Transporto vadybininko kursai VADYBININKAS Kursai Licencija

TERMINAI

Prašymas laikyti egzaminą ir dokumentai teikiami ne vėliau  kaip vieną dieną prieš egzaminą.

Egzaminai vyksta pagal patvirtintą grafiką:

 • Administracinių paslaugų departamento Vilniaus skyriuje  – kiekvieno mėnesio pirmą ir trečią ketvirtadienį;
 • Administracinių paslaugų departamento Kauno skyriuje – kiekvieno mėnesio antrą ir ketvirtą ketvirtadienį;
 • Administracinių paslaugų departamento Klaipėdos skyriuje  – kiekvieno mėnesio pirmą ir trečią antradienį;
 • Administracinių paslaugų departamento Šiaulių skyriuje  – kiekvieno mėnesio antrą ir ketvirtą antradienį;
 • Administracinių paslaugų departamento Šiaulių skyriuje (Panevėžyje) – kiekvieno mėnesio pirmą ir trečią antradienį.

Transporto vadybininko kursai VADYBININKAS Kursai Licencija

Jei egzamino ir švenčių dienos sutampa, egzaminuojama pirmą darbo dieną po švenčių.
Profesinės kompetencijos pažymėjimas išduodamas sėkmingai išlaikius egzaminą.
Profesinės kompetencijos pažymėjimas galioja neterminuotai.
Profesinės kompetencijos pažymėjimas vietoj turėto profesinės kompetencijos pažymėjimo išduodamas per 10 darbo dienų nuo prašymo užregistravimo.

EGZAMINAVIMO TVARKA Transporto vadybininko kursai VADYBININKAS Kursai Licencija

 Transporto vadybininko kursai VADYBININKAS egzaminas susideda iš dviejų dalių – pagrindinės dalies ir papildomos dalies.

Papildoma dalis laikoma pagal licencijuojamos kelių transporto veiklos rūšis:

 • keleivių vežimo vietiniais ir tolimojo susisiekimo maršrutais;
 • keleivių vežimo tarptautiniais maršrutais;
 • krovinių vežimo vidaus maršrutais;
 • krovinių vežimo tarptautiniais maršrutais.

Egzaminuojamasis gali laikyti vieną ar kelias dalis pagal licencijuojamos kelių transporto veiklos rūšis vienu metu. Vienai egzamino daliai skiriama ne daugiau kaip 45 min., tačiau bendra egzamino trukmė neturi viršyti 4 val. Transporto vadybininko kursai VADYBININKAS Kursai Licencija

Laikantiems Transporto vadybininko kursai VADYBININKAS  egzaminą į egzamino bilietą įtraukiama:

 • 20 pagrindinės dalies klausimų, iš kurių 10 klausimų  skirti bendrųjų dalykų bei sričių žinioms įvertinti ir 10 klausimų praktinei užduočiai spręsti, ir po 25 klausimus iš atitinkamos papildomos dalies;
 • 25 klausimai tik iš atitinkamos papildomos dalies, jei egzaminuojamasis jau buvo išlaikęs transporto vadybininkų egzaminą ir turi profesinės kompetencijos pažymėjimą, tačiau pageidauja egzaminą laikyti pagal kitą licencijuojamos kelių transporto veiklos rūšį.

     Asmenys, kurių profesinės kompetencijos pažymėjimai išduoti po 2003 m. sausio 18 d. ir galiojimas baigėsi iki 2012 m. vasario 19 d., įsigaliojus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. vasario 13 d. įsakymui Nr. 3-124 „Dėl Asmenų, vadovaujančių licencijuojamai kelių transporto veiklai, profesinės kompetencijos egzamino laikymo tvarkos aprašo patvirtinimo”, laiko egzaminą tik iš papildomos dalies. Egzamino bilietą sudaro 20 klausimų iš atitinkamos papildomos dalies.

Egzaminai laikomi lietuvių kalba, kompiuteriu, pažymint vieną teisingą (iš kelių pateiktų atsakymo variantų) egzamino bilieto klausimo atsakymą. Egzamino laikymo kompiuteriu instrukciją galima rasti čia.

Asmuo išlaiko egzaminą Transporto vadybininko kursai VADYBININKAS

jei laikydamas transporto vadybininkų egzaminą teisingai atsako į ne mažiau kaip 15 klausimų iš pagrindinės dalies ir ne mažiau kaip į 20 arba 16 atitinkamos papildomos dalies klausimų, kai papildomos dalies bilietą sudaro atitinkamai 25 arba 20 klausimų.

Jeigu iš visų egzamino metu laikytų dalių teigiamai įvertintos ne visos dalys, egzaminas neišlaikytas, tačiau egzamino metu gautas teigiamas atitinkamos dalies įvertinimas galioja vienerius metus ir įskaitomas perlaikant egzaminą.

Egzaminui galima pasiruošti savarankiškai arba išklausius mokymo kursus. Temos, iš kurių egzamino metu tikrinamos žinios, yra nustatytos Asmenų, vadovaujančių licencijuojamai kelių transporto veiklai, profesinės kompetencijos egzamino laikymo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. 3-124. Temų sąrašą rasite čia. Rekomenduojami teisės aktai ir kita literatūra, iš kurios sudaromi egzamino testų klausimai, pateikiama rekomenduojamos literatūros sąraše, kurį galima rasti čia.

                                      

PAŽYMĖJIMO ATSIĖMIMAS Transporto vadybininko Kursai Licencija

Profesinės kompetencijos pažymėjimas gali būti išduodamas:

 • asmeniui tiesiogiai atvykus į Administraciją (asmuo, atsiimdamas profesinės kompetencijos pažymėjimą, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės išduotą pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje arba Europos Sąjungoje ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybėje išduotą vairuotojo pažymėjimą)); Transporto vadybininko kursai VADYBININKAS Kursai Licencija
 • paštu.

Administracijos iki 2013-12-31 išduoto profesinės kompetencijos pažymėjimo pavyzdį rasite čia.

Administracijos nuo 2014-01-02 išduodamo profesinės kompetencijos pažymėjimo pavyzdį rasite čia.

VALSTYBĖS RINKLIAVA

     Nustatyta valstybės rinkliava:

 • Už pagrindinės dalies egzaminą – 14 Eur.
 • Už papildomos dalies egzaminą – 14 Eur.
 • Už pažymėjimo išdavimą – 1,4 Eur.

Transporto vadybininko kursai VADYBININKAS Kursai Licencija

Mokėjimo rekvizitai:
Gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.
Įmonės kodas – 188659752.
Sąskaitos Nr.:
– LT24 7300 0101 1239 4300 (banko pavadinimas – „Swedbank“, AB; banko kodas – 73000);
– LT12 2140 0300 0268 0220 (banko pavadinimas – Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius; banko kodas – 21400);
– LT74 4010 0510 0132 4763 (banko pavadinimas – AB DNB bankas; banko kodas – 40100);
– LT32 7180 0000 0014 1038 (banko pavadinimas – Akcinė bendrovė Šiaulių bankas; banko kodas – 71800);
– LT05 7044 0600 0788 7175 (banko pavadinimas – AB SEB bankas; banko kodas – 70440);
– LT74 7400 0000 0872 3870 (banko pavadinimas – Danske Bank A/S Lietuvos filialas; banko kodas – 74000);
– LT42 7230 0000 0012 0025 (banko pavadinimas – uždaroji akcinė bendrovė Medicinos bankas; banko kodas – 72300);
– LT78 7290 0000 0013 0151 (banko pavadinimas – AB „Citadele“ bankas; banko kodas – 72900).

Įmokos kodas – 5746.

       Įmokos kodas įrašomas laukelyje „mokėjimo paskirtis“ arba „įmokos kodas (gavėjo nuoroda)“.

Atkreipiame dėmesį, kad jei mokėjimą už Jus atliks kitas asmuo arba įmonė, būtina pildyti išplėstinę mokėjimo formą, nurodant pradinio mokėtojo, už kurį atliekamas mokėjimas, identifikacinį numerį, pavadinimą ar vardą, pavardę.

KONTAKTINIAI DUOMENYS

    Administracinių paslaugų departamento Vilniaus skyrius – Vilnius, Švitrigailos g. 42, tel. 8 688 57 698, 8 615 32 051, el. paštas vilnius.ltsa@ltsa.lrv.lt;
Administracinių paslaugų departamento Kauno skyrius – Kaunas, M. K. Čiurlionio g. 23, tel. 8 688 52 547, el. paštas kaunas.ltsa@ltsa.lrv.lt;
Administracinių paslaugų departamento Klaipėdos skyrius – Klaipėda, J. Janonio g. 24, tel. 8 688 89 762, el.paštas klaipeda.ltsa@ltsa.lrv.lt;
Administracinių paslaugų departamento Šiaulių skyrius – Šiauliai, Aerouosto g. 9, tel. 8 688 50 881, el. paštas siauliai.ltsa@ltsa.lrv.lt;
Administracinių paslaugų departamento Šiaulių skyrius – Panevėžys, J. Biliūno g. 3, tel. 8 688 50 881, el. paštas panevezys.ltsa@ltsa.lrv.lt.

TEISINIS REGLAMENTAVIMAS

Egzaminavimo ir pažymėjimų išdavimo tvarka nustatyta:

KITA INFORMACIJA

Administracinės paslaugos aprašymas skelbiamas skyriuje „Paslaugos“ / „Administracinių paslaugų sąrašas”.

Transporto vadybininko kursai VADYBININKAS Kursai Licencija

Temų sąrašas Transporto vadybininko kursai VADYBININKAS

PAGRINDINĖ EGZAMINO DALIS

KELEIVIŲ VEŽIMO TARPTAUTINIAIS MARŠRUTAIS EGZAMINO DALIS

KELEIVIŲ VEŽIMO TARPTAUTINIAIS MARŠRUTAIS EGZAMINO DALIS

Eil. Nr.

Temos pavadinimas

1.

Atstovaujamo asmens skundo dėl atlyginimo už keleivių sužalojimą arba jų bagažo sugadinimą vežimo metu įvykus avarijai arba dėl atlyginimo už vėlavimus analizė ir tokio skundo poveikis sutartinei atsakomybei.

2.

Taisyklių, reglamentuojančių viešojo bei privataus keleivių gabenimo bilietų kainas ir įkainių nustatymą, taikymas.

3.

Taisyklių, reglamentuojančių sąskaitos faktūros išrašymą už keleivių gabenimo kelių transportu paslaugas, taikymas.

4.

Keleivių gabenimo kelių transportu rinkos organizavimo taisyklės.

5.

Taisyklės, taikomos pradedant teikti keleivių gabenimo kelių transportu paslaugas ir transporto planams parengti.

6.

Valstybių narių kelių tinklas.

KROVINIŲ VEŽIMO TARPTAUTINIAIS MARŠRUTAIS EGZAMINO DALIS

KROVINIŲ VEŽIMO TARPTAUTINIAIS MARŠRUTAIS EGZAMINO DALIS

Eil. Nr.

Transporto vadybininko kursai VADYBININKAS

Temos pavadinimas

1.

Atstovaujamo asmens skundo dėl atlyginimo už transportuojant patirtus nuostolius ar sugadintus krovinius ar už pavėluotą krovinių pristatymą analizė ir tokio skundo poveikis sutartinei atsakomybei.

2.

Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencijoje (CMR) nustatytos taisyklės ir pareigos.

3.

Taisyklės, reglamentuojančios sąskaitos faktūros išrašymą už krovinių vežimo kelių transportu paslaugas, Incoterms taikymas.

4.

Įvairių pagalbinių transporto įmonių kategorijos, vaidmuo, funkcijos ir prireikus statusas.

5.

Krovinių vežimo kelių transportu paslaugų rinkos organizavimo, krovinių tvarkymo ir logistikos taisyklės.

6.

Pasienio formalumai, tranzito dokumentų ir TIR knygelių paskirtis ir taikymo sritis bei pareigos ir atsakomybė, atsirandančios naudojant šiuos dokumentus.

7.

Skirtingų rūšių krovinių tvarkymo ir krovos įtaisai (atlenkiami galiniai bortai, konteineriai, krovininiai padėklai ir t. t.) ir sugebėjimas nustatyti krovinių krovimo ir iškrovimo tvarką bei parengti šios tvarkos instrukcijas (krovinių paskirstymas, krovimas į krūvas, išdėstymas, tvirtinimas, blokavimas ir t. t.).

8.

Įvairūs kombinuotojo vežimo būdai (tokie kaip vežimas vagonais ir „ro-ro“ tipo laivais).

9.

Pavojingų krovinių ir atliekų vežimo taisyklių, visų pirma nustatytų Direktyvoje 2008/68/EB ir Reglamente (EB) Nr. 1013/2006, laikymosi procedūros.

10.

Greitai gendančių maisto produktų gabenimo taisyklių, visų pirma nustatytų Susitarime dėl greitai gendančių maisto produktų tarptautinio gabenimo ir tokiam gabenimui naudojamų specialių transporto priemonių (ATP), laikymosi procedūrų įgyvendinimas.

11.

Gyvų gyvūnų vežimo taisyklių laikymosi procedūrų įgyvendinimas.

KROVINIŲ VEŽIMO VIDAUS MARŠRUTAIS EGZAMINO DALIS

KROVINIŲ VEŽIMO VIDAUS MARŠRUTAIS EGZAMINO DALIS

Eil. Nr.

Temos pavadinimas

1.

Reikalavimai, reglamentuojantys krovinių vežimą vidaus kelių transportu.

2.

Reikalavimai, reglamentuojantys krovinius vežančių transporto priemonių svorį ir matmenis.

3.

Reikalavimai, reglamentuojantys krovinių pakrovimo, iškrovimo ir sandėliavimo tvarką.

4.

Reikalavimai, reglamentuojantys gyvūnų vežimą.

Kontaktai – Žemėlapis – Kaip mus rasti?

95 kodas

TR1 TR2 SZ SM Traktorininkų mokymas

Autokrautuvų – Krautuvų mokymai kursai

KET vairavimo paskaitos internete

KET testai KET bilietai

KET bilietai KET testai

Transporto vadybininko kursai VADYBININKAS


2 komentarai apie “Transporto vadybininko kursai VADYBININKAS”

Parašykite komentarą