fbpx
Pradinis » Transporto vadybininko kursai – mokymai
TRANSPORTO VADYBININKO

Transporto vadybininko kursai – mokymai

TRANSPORTO VADYBININKŲ KURSAI

VKTI dabar vadinama LTSA

Transporto vadybininko Kursai Licencija

Tikrai kokybiški kursai. Svarbu, kad čia viskas įskaičiuota. Nereikia išleisti papildomai perkant testus. Nereikia ieškoti tinkamos literatūros. Paskaitos per ZOOM. Mokykitės bet kur kur Jums patogu!

  • Kaina ČIA
  • 5 dienos
  • Reikiamos Literatūros konspektas
  • Testai
  • +37062222522
  • Galima mokytis nuotoliniu būdu
  • Nauja grupė kiekvieną mėnesį

EGZAMINAVIMAS IR PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMAS

Transporto vadybininku gali būti įmonės vadovas arba jo įgaliotas asmuo, kuriam pavesta vadovauti keleivių ir (arba) krovinių vežimo veiklai ir kuris nustatyta tvarka išlaikęs transporto vadybininkų egzaminą. Transporto vadybininko Kursai Licencija.

PRAŠYMŲ TEIKIMAS

Prašymas laikyti transporto vadybininkų egzaminą ir (arba) išduoti profesinės kompetencijos pažymėjimą gali būti teikiamas:

 • asmeniui tiesiogiai atvykus į Lietuvos transporto saugos administraciją;
 • įgaliojus kitą asmenį (šiuo atveju įgaliotas asmuo turi pateikti įgaliojimą, patvirtintą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) nustatyta tvarka);
 • elektroniniu būdu (šiuo atveju prašymas ir reikiami dokumentai, pasirašyti teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu, teikiami elektroniniu paštu);
 • registruojantis į egzaminą internetu (prisijungiant prie registracijos į egzaminą internetu aplinkos ir identifikuojant asmens tapatybę per Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą (VIISP)).

Vadovaukitės Registracijos į egzaminą internetu vartotojo vadovu

  

     Asmuo, pageidaujantis laikyti egzaminą, turi pateikti:

 • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės išduotą pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje arba Eusopos Sąjungoje ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybėje išduotą vairuotojo pažymėjimą); egzamino dieną atvykęs į Administraciją asmuo privalo su savimi turėti ir egzaminuotojui pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

 Asmuo, praradęs, sugadinęs pažymėjimą ar kurio asmens duomenys pasikeitė, taip pat norintis terminuoto galiojimo pažymėjimą pakeisti į neterminuotojo galiojimo, turi pateikti:

 • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės išduotą pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje arba Europos Sąjungoje ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybėje išduotą vairuotojo pažymėjimą).

     Pastabos Transporto vadybininko Kursai Licencija:

1. Prašymai pildomi pagal Prašymo laikyti transporto vadybininkų egzaminą ir (arba) išduoti profesinės kompetencijos pažymėjimą pildymo rekomendacijas, patvirtintas Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2012 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 2B-263 (Informaciniai pranešimai, 2012, 52-484).
2. Tais atvejais, kai prašymas teikiamas įgaliojus kitą asmenį, prie prašymo pridedamos skenuotos reikiamų dokumentų kopijos.
3. Kai prašymas teikiamas elektroniniu būdu, prie prašymo pridedamos reikiamų dokumentų skaitmeninių vaizdų rinkmenos. Transporto vadybininko Kursai Licencija

TERMINAI

Prašymas laikyti egzaminą ir dokumentai teikiami ne vėliau  kaip vieną dieną prieš egzaminą.

Egzaminai vyksta pagal patvirtintą grafiką:

 • Administracinių paslaugų departamento Vilniaus skyriuje  – kiekvieno mėnesio pirmą ir trečią ketvirtadienį;
 • Administracinių paslaugų departamento Kauno skyriuje – kiekvieno mėnesio antrą ir ketvirtą ketvirtadienį;
 • Administracinių paslaugų departamento Klaipėdos skyriuje  – kiekvieno mėnesio pirmą ir trečią antradienį;
 • Administracinių paslaugų departamento Šiaulių skyriuje  – kiekvieno mėnesio antrą ir ketvirtą antradienį;
 • Administracinių paslaugų departamento Šiaulių skyriuje (Panevėžyje) – kiekvieno mėnesio pirmą ir trečią antradienį.

Transporto vadybininko Kursai Licencija

Jei egzamino ir švenčių dienos sutampa, egzaminuojama pirmą darbo dieną po švenčių.
Profesinės kompetencijos pažymėjimas išduodamas sėkmingai išlaikius egzaminą.
Profesinės kompetencijos pažymėjimas galioja neterminuotai.
Profesinės kompetencijos pažymėjimas vietoj turėto profesinės kompetencijos pažymėjimo išduodamas per 10 darbo dienų nuo prašymo užregistravimo.

EGZAMINAVIMO TVARKA Transporto vadybininko Kursai Licencija

     Transporto vadybininkų egzaminas susideda iš dviejų dalių – pagrindinės dalies ir papildomos dalies.

Papildoma dalis laikoma pagal licencijuojamos kelių transporto veiklos rūšis:

 • keleivių vežimo vietiniais ir tolimojo susisiekimo maršrutais;
 • keleivių vežimo tarptautiniais maršrutais;
 • krovinių vežimo vidaus maršrutais;
 • krovinių vežimo tarptautiniais maršrutais.

Egzaminuojamasis gali laikyti vieną ar kelias dalis pagal licencijuojamos kelių transporto veiklos rūšis vienu metu. Vienai egzamino daliai skiriama ne daugiau kaip 45 min., tačiau bendra egzamino trukmė neturi viršyti 4 val. Transporto vadybininko Kursai Licencija

Laikantiems transporto vadybininkų egzaminą į egzamino bilietą įtraukiama:

 • 20 pagrindinės dalies klausimų, iš kurių 10 klausimų  skirti bendrųjų dalykų bei sričių žinioms įvertinti ir 10 klausimų praktinei užduočiai spręsti, ir po 25 klausimus iš atitinkamos papildomos dalies;
 • 25 klausimai tik iš atitinkamos papildomos dalies, jei egzaminuojamasis jau buvo išlaikęs transporto vadybininkų egzaminą ir turi profesinės kompetencijos pažymėjimą, tačiau pageidauja egzaminą laikyti pagal kitą licencijuojamos kelių transporto veiklos rūšį.

     Asmenys, kurių profesinės kompetencijos pažymėjimai išduoti po 2003 m. sausio 18 d. ir galiojimas baigėsi iki 2012 m. vasario 19 d., įsigaliojus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. vasario 13 d. įsakymui Nr. 3-124 „Dėl Asmenų, vadovaujančių licencijuojamai kelių transporto veiklai, profesinės kompetencijos egzamino laikymo tvarkos aprašo patvirtinimo”, laiko egzaminą tik iš papildomos dalies. Egzamino bilietą sudaro 20 klausimų iš atitinkamos papildomos dalies.

Egzaminai laikomi lietuvių kalba, kompiuteriu, pažymint vieną teisingą (iš kelių pateiktų atsakymo variantų) egzamino bilieto klausimo atsakymą. Egzamino laikymo kompiuteriu instrukciją galima rasti čia.

     Asmuo išlaiko egzaminą, jei laikydamas transporto vadybininkų egzaminą teisingai atsako į ne mažiau kaip 15 klausimų iš pagrindinės dalies ir ne mažiau kaip į 20 arba 16 atitinkamos papildomos dalies klausimų, kai papildomos dalies bilietą sudaro atitinkamai 25 arba 20 klausimų.

     Jeigu iš visų egzamino metu laikytų dalių teigiamai įvertintos ne visos dalys, egzaminas neišlaikytas, tačiau egzamino metu gautas teigiamas atitinkamos dalies įvertinimas galioja vienerius metus ir įskaitomas perlaikant egzaminą.

Egzaminui galima pasiruošti savarankiškai arba išklausius mokymo kursus. Temos, iš kurių egzamino metu tikrinamos žinios, yra nustatytos Asmenų, vadovaujančių licencijuojamai kelių transporto veiklai, profesinės kompetencijos egzamino laikymo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. 3-124. Temų sąrašą rasite čia. Rekomenduojami teisės aktai ir kita literatūra, iš kurios sudaromi egzamino testų klausimai, pateikiama rekomenduojamos literatūros sąraše, kurį galima rasti čia.

                                      

PAŽYMĖJIMO ATSIĖMIMAS Transporto vadybininko Kursai Licencija

Profesinės kompetencijos pažymėjimas gali būti išduodamas:

 • asmeniui tiesiogiai atvykus į Administraciją (asmuo, atsiimdamas profesinės kompetencijos pažymėjimą, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės išduotą pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje arba Europos Sąjungoje ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybėje išduotą vairuotojo pažymėjimą)); Transporto vadybininko Kursai Licencija
 • paštu.

Administracijos iki 2013-12-31 išduoto profesinės kompetencijos pažymėjimo pavyzdį rasite čia.

Administracijos nuo 2014-01-02 išduodamo profesinės kompetencijos pažymėjimo pavyzdį rasite čia.

VALSTYBĖS RINKLIAVA

     Nustatyta valstybės rinkliava:

 • Už pagrindinės dalies egzaminą – 14 Eur.
 • Už papildomos dalies egzaminą – 14 Eur.
 • Už pažymėjimo išdavimą – 1,4 Eur.

Transporto vadybininko Kursai Licencija

Mokėjimo rekvizitai:
Gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.
Įmonės kodas – 188659752.
Sąskaitos Nr.:
– LT24 7300 0101 1239 4300 (banko pavadinimas – „Swedbank“, AB; banko kodas – 73000);
– LT12 2140 0300 0268 0220 (banko pavadinimas – Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius; banko kodas – 21400);
– LT74 4010 0510 0132 4763 (banko pavadinimas – AB DNB bankas; banko kodas – 40100);
– LT32 7180 0000 0014 1038 (banko pavadinimas – Akcinė bendrovė Šiaulių bankas; banko kodas – 71800);
– LT05 7044 0600 0788 7175 (banko pavadinimas – AB SEB bankas; banko kodas – 70440);
– LT74 7400 0000 0872 3870 (banko pavadinimas – Danske Bank A/S Lietuvos filialas; banko kodas – 74000);
– LT42 7230 0000 0012 0025 (banko pavadinimas – uždaroji akcinė bendrovė Medicinos bankas; banko kodas – 72300);
– LT78 7290 0000 0013 0151 (banko pavadinimas – AB „Citadele“ bankas; banko kodas – 72900).

Įmokos kodas – 5746.

       Įmokos kodas įrašomas laukelyje „mokėjimo paskirtis“ arba „įmokos kodas (gavėjo nuoroda)“.

Atkreipiame dėmesį, kad jei mokėjimą už Jus atliks kitas asmuo arba įmonė, būtina pildyti išplėstinę mokėjimo formą, nurodant pradinio mokėtojo, už kurį atliekamas mokėjimas, identifikacinį numerį, pavadinimą ar vardą, pavardę.

KONTAKTINIAI DUOMENYS

    Administracinių paslaugų departamento Vilniaus skyrius – Vilnius, Švitrigailos g. 42, tel. 8 688 57 698, 8 615 32 051, el. paštas vilnius.ltsa@ltsa.lrv.lt;
Administracinių paslaugų departamento Kauno skyrius – Kaunas, M. K. Čiurlionio g. 23, tel. 8 688 52 547, el. paštas kaunas.ltsa@ltsa.lrv.lt;
Administracinių paslaugų departamento Klaipėdos skyrius – Klaipėda, J. Janonio g. 24, tel. 8 688 89 762, el.paštas klaipeda.ltsa@ltsa.lrv.lt;
Administracinių paslaugų departamento Šiaulių skyrius – Šiauliai, Aerouosto g. 9, tel. 8 688 50 881, el. paštas siauliai.ltsa@ltsa.lrv.lt;
Administracinių paslaugų departamento Šiaulių skyrius – Panevėžys, J. Biliūno g. 3, tel. 8 688 50 881, el. paštas panevezys.ltsa@ltsa.lrv.lt.

TEISINIS REGLAMENTAVIMAS

Egzaminavimo ir pažymėjimų išdavimo tvarka nustatyta:

KITA INFORMACIJA

Administracinės paslaugos aprašymas skelbiamas skyriuje „Paslaugos“ / „Administracinių paslaugų sąrašas”.

Transporto vadybininko Kursai Licencija

Temų sąrašas

PAGRINDINĖ EGZAMINO DALIS

Eil. Nr.

Temos pavadinimas

Civilinė teisė

1.

Pagrindinės kelių transporto srityje naudojamos sutarčių rūšys ir iš jų išplaukiančios teisės ir pareigos.

2.

Derybos dėl teisiniu požiūriu galiojančios transporto sutarties, visų pirma atsižvelgiant į vežimo sąlygas.

Komercinė teisė

3.

Reikalavimai ir formalumai, privalomi užsiimant verslu,  bendrosios vežėjams nustatytos pareigos (įregistravimas, dokumentų tvarkymas ir t. t.) ir bankroto padariniai.

4.

Pelno siekiančių įmonių rūšys bei šių įmonių steigimas ir veiklą reglamentuojančios taisyklės.

Socialinė teisė

5.

Įvairių socialinių institucijų, susijusių su kelių transportu, paskirtis ir veikimas (profesinės sąjungos, darbo tarybos, profsąjungų atstovai, darbo inspektoriai ir t. t.).

6.

Darbdavių pareigos socialinės apsaugos srityje.

7.

Taisyklės, reglamentuojančios darbo sutartis, sudaromas su įvairių kategorijų darbuotojais, kuriuos įdarbina kelių transporto įmonės (sutarčių formos, sutarties šalių pareigos, darbo sąlygos ir darbo trukmė, mokamos atostogos, atlyginimas, sutarties pažeidimas ir t. t.).

8.

Taisyklės, taikomos vairavimo, poilsio ir darbo laikui, visų pirma Reglamento (EEB) Nr. 3821/85, Reglamento (EB) Nr. 561/2006, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/15/EB ir 2006/22/EB nuostatų taikymo priemonės.

9.

Taisyklės, taikomos pirminei vairuotojų kvalifikacijai ir jų tęstiniam mokymui, ypač Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2003/59/EB nustatytos taisyklės.

Mokesčių teisė

10.

Transporto paslaugoms taikomas pridėtinės vertės mokestis (PVM).

11.

Mokesčiai už motorines transporto priemones.

12.

Mokesčiai už tam tikriems kroviniams vežti naudojamas transporto priemones ir rinkliavos bei mokesčiai už naudojimąsi infrastruktūra.

13.

Pajamų mokestis.

Įmonės verslo ir finansų valdymas

14.

Banko čekių, vekselių, įsakomųjų vekselių, kredito kortelių ir kitų mokėjimo priemonių ar būdų naudojimą reglamentuojantys įstatymai ir šio naudojimo praktika.

15.

Įvairios kreditavimo formos (banko kreditas, dokumentiniai akredityvai, garantiniai indėliai, hipoteka, lizingas, nuoma, faktoringas ir t. t.), taip pat jomis naudojantis atsirandantys mokesčiai ir pareigos.

16.

Balansas, jo pateikimas ir analizė.

17.

Pelno (nuostolio) ataskaita.

18.

Įmonės pelningumas ir finansinė būklė, visų pirma remiantis finansiniais rodikliais.

19.

Biudžeto rengimas.

20.

Įmonės išlaidų struktūra (pastovios išlaidos, kintančios išlaidos, apyvartinis kapitalas, nusidėvėjimas ir t. t.) ir sugebėjimas apskaičiuoti išlaidas transporto priemonei, kilometrui, reisui arba tonai.

21.

Įmonės personalo organizacinės schemos rengimas bei darbo planų organizavimas.

22.

Rinkodaros, reklamos ir ryšių su visuomene, įskaitant transporto paslaugų srityje, pardavimo skatinimo bei klientų kartotekos rengimo principai.

23.

Įvairios su kelių transportu susijusio draudimo rūšys (atsakomybė, draudimas nuo netyčinio sužalojimo arba gyvybės draudimas, ne gyvybės ir bagažo draudimas), garantijos ir pareigos, atsirandančios sudarius draudimo sutartis.

24.

Kelių transporte naudojamos elektroninių duomenų perdavimo programos.

Patekimas į rinką

25.

Teisės aktai, susiję su profesine veikla, reglamentuojantys vežimą kelių transportu už atlygį, pramoninės paskirties transporto nuomą bei subrangos sutartis, ir visų pirma taisyklės, reglamentuojančios oficialų profesinės veiklos organizavimą, leidimo verstis profesine veikla sąlygas, leidimus Bendrijoje ir už Bendrijos ribų vykdyti kelių transporto veiklą, kontrolę, sankcijas.

26.

Kelių transporto įmonių steigimo taisyklės.

27.

Įvairūs dokumentai, reikalaujami teikiant kelių transporto paslaugas, ir sugebėjimas įvesti patikrinimo procedūras siekiant užtikrinti, kad su kiekviena operacija susiję patvirtinti dokumentai, visų pirma, susiję su transporto priemone, vairuotoju, kroviniais ir bagažu, būtų ir transporto priemonėje, ir įmonės patalpose.

Techniniai standartai

28.

Valstybių narių taisyklės dėl transporto priemonių svorių ir matmenų bei tvarka, kurios privalu laikytis vežant nestandartinius krovinius, kuriems šios taisyklės netaikomos.

29.

Sugebėjimas pasirinkti transporto priemones ir jų sudėtines dalis (važiuoklę, variklį, transmisijos sistemą, stabdžių sistemą ir t. t.) atsižvelgiant į įmonės poreikius.

30.

Formalumai, susiję su pirmiau nurodytų transporto priemonių  rūšies patvirtinimu, registravimu ir technine apžiūra.

31.

Priemonės, kurių reikia imtis norint sumažinti triukšmą ir mažinti oro taršą, atsirandančią dėl motorinių transporto priemonių išmetamų dujų.

32.

Transporto priemonių ir jų įrenginių periodinės techninės priežiūros planų rengimas.

Saugus eismas keliuose

33.

Kvalifikaciniai reikalavimai vairuotojams (vairuotojo pažymėjimas, sveikatos pažymėjimas, fizinės būklės pažymėjimas ir t. t.).

34.

Būtini veiksmai siekiant užtikrinti, kad vairuotojai laikytųsi skirtingose valstybėse narėse galiojančių kelių eismo taisyklių (greičio apribojimai, pirmumo teisė važiuoti, laukimo ir stovėjimo apribojimai, šviesų naudojimas, kelio ženklai ir  t. t.).

35.

Instrukcijų vairuotojams, skirtų patikrinti, ar jie laikosi saugos reikalavimų dėl transporto priemonių būklės, įtaisų ir krovinio, bei prevencinių priemonių, kurių reikia imtis, rengimas.

36.

Procedūrų, kurių reikia laikytis įvykus avarijai, nustatymas  ir atitinkamų avarijų arba svarbių kelių eismo taisyklių pažeidimų pasikartojimo prevencijos procedūrų įgyvendinimas.

37.

Saugaus krovinių tvirtinimo procedūrų ir atitinkamų techninių reikalavimų diegimas.

KELEIVIŲ VEŽIMO VIETINIO IR TOLIMOJO SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS EGZAMINO DALIS

Eil. Nr.

Temos pavadinimas

1.

Reikalavimai, reglamentuojantys keleivių vežimo autobusais vietinio ir tolimojo susisiekimo maršrutais organizavimą.

2.

Reikalavimai, reglamentuojantys keleivių vežimo įkainių nustatymo ir taikymo tvarką, vežimo metu privalomus turėti dokumentus.

3.

Reikalavimai, reglamentuojantys keleivių ir bagažo, gyvūnų vežimą autobusais.

4.

Reikalavimai, reglamentuojantys leidimų vežti keleivius reguliariojo susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimą pagal maršrutų rūšis.

5.

Reikalavimai, reglamentuojantys autobusų stočių veiklą.

6.

Reikalavimai, reglamentuojantys autobusų vairuotojų darbo ir poilsio laiko apskaitą, šios apskaitos prietaisų naudojimą ir dokumentų tvarkymą.

7.

Reikalavimai, reglamentuojantys autobusų apipavidalinimą.

8.

Reikalavimai vežėjams ir ekipažams, jų pareigos, teisės ir atsakomybė.

KELEIVIŲ VEŽIMO TARPTAUTINIAIS MARŠRUTAIS EGZAMINO DALIS

Eil. Nr.

Temos pavadinimas

1.

Atstovaujamo asmens skundo dėl atlyginimo už keleivių sužalojimą arba jų bagažo sugadinimą vežimo metu įvykus avarijai arba dėl atlyginimo už vėlavimus analizė ir tokio skundo poveikis sutartinei atsakomybei.

2.

Taisyklių, reglamentuojančių viešojo bei privataus keleivių gabenimo bilietų kainas ir įkainių nustatymą, taikymas.

3.

Taisyklių, reglamentuojančių sąskaitos faktūros išrašymą už keleivių gabenimo kelių transportu paslaugas, taikymas.

4.

Keleivių gabenimo kelių transportu rinkos organizavimo taisyklės.

5.

Taisyklės, taikomos pradedant teikti keleivių gabenimo kelių transportu paslaugas ir transporto planams parengti.

6.

Valstybių narių kelių tinklas.

KROVINIŲ VEŽIMO TARPTAUTINIAIS MARŠRUTAIS EGZAMINO DALIS

Eil. Nr.

Temos pavadinimas

1.

Atstovaujamo asmens skundo dėl atlyginimo už transportuojant patirtus nuostolius ar sugadintus krovinius ar už pavėluotą krovinių pristatymą analizė ir tokio skundo poveikis sutartinei atsakomybei.

2.

Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencijoje (CMR) nustatytos taisyklės ir pareigos.

3.

Taisyklės, reglamentuojančios sąskaitos faktūros išrašymą už krovinių vežimo kelių transportu paslaugas, Incoterms taikymas.

4.

Įvairių pagalbinių transporto įmonių kategorijos, vaidmuo, funkcijos ir prireikus statusas.

5.

Krovinių vežimo kelių transportu paslaugų rinkos organizavimo, krovinių tvarkymo ir logistikos taisyklės.

6.

Pasienio formalumai, tranzito dokumentų ir TIR knygelių paskirtis ir taikymo sritis bei pareigos ir atsakomybė, atsirandančios naudojant šiuos dokumentus.

7.

Skirtingų rūšių krovinių tvarkymo ir krovos įtaisai (atlenkiami galiniai bortai, konteineriai, krovininiai padėklai ir t. t.) ir sugebėjimas nustatyti krovinių krovimo ir iškrovimo tvarką bei parengti šios tvarkos instrukcijas (krovinių paskirstymas, krovimas į krūvas, išdėstymas, tvirtinimas, blokavimas ir t. t.).

8.

Įvairūs kombinuotojo vežimo būdai (tokie kaip vežimas vagonais ir „ro-ro“ tipo laivais).

9.

Pavojingų krovinių ir atliekų vežimo taisyklių, visų pirma nustatytų Direktyvoje 2008/68/EB ir Reglamente (EB) Nr. 1013/2006, laikymosi procedūros.

10.

Greitai gendančių maisto produktų gabenimo taisyklių, visų pirma nustatytų Susitarime dėl greitai gendančių maisto produktų tarptautinio gabenimo ir tokiam gabenimui naudojamų specialių transporto priemonių (ATP), laikymosi procedūrų įgyvendinimas.

11.

Gyvų gyvūnų vežimo taisyklių laikymosi procedūrų įgyvendinimas.

KROVINIŲ VEŽIMO VIDAUS MARŠRUTAIS EGZAMINO DALIS

Eil. Nr.

Temos pavadinimas

1.

Reikalavimai, reglamentuojantys krovinių vežimą vidaus kelių transportu.

2.

Reikalavimai, reglamentuojantys krovinius vežančių transporto priemonių svorį ir matmenis.

3.

Reikalavimai, reglamentuojantys krovinių pakrovimo, iškrovimo ir sandėliavimo tvarką.

4.

Reikalavimai, reglamentuojantys gyvūnų vežimą.

Literatūros sąrašas

 Eil. Nr.

Teisės akto pavadinimas

Publikacija

1.

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 nustatantis bendrąsias profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų taisykles ir panaikinantis Tarybos direktyvą 96/26/EB OL L 300, 2009 11 14, p. 51-71

2.

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (1 knygos II dalies „Sandoriai“ III skyrius „Sandorių samprata ir forma“ ir IV skyrius „Negaliojantys sandoriai“, IV dalies „Terminai“ VI skyrius „Bendrosios nuostatos“, 2 knygos I dalies „Fiziniai asmenys“ I skyrius „Fizinių asmenų teisnumas ir veiksnumas“, II dalies „Juridiniai asmenys“ IV skyrius „Bendrosios nuostatos“, V skyrius „Juridinio asmens steigimas“, VI skyrius „Juridinių asmenų teisnumas“, VIII skyrius „Juridinių asmenų pabaiga ir pertvarkymas“ ir X skyrius „Juridinio asmens veiklos tyrimas“, III dalies „Atstovavimas“ XI skyrius „Bendrosios nuostatos“, 6 knygos I dalies „Bendrosios nuostatos“ II skyrius „Prievolių rūšys“, III skyrius „Prievolių vykdymas ir jų neįvykdymo teisinės pasekmės“ ir V skyrius „Prievolių įvykdymo užtikrinimas“, II dalies „Sutarčių teisė“ XI skyrius „Bendrosios nuostatos“, XII skyrius „Sutarčių sudarymas“, XIII skyrius „Sutarčių galia ir forma“, XVII skyrius „Sutarčių neįvykdymo teisinės pasekmės“ ir XVIII skyrius „Sutarčių pabaiga“, III dalies „Kitais pagrindais atsirandančios prievolės“ XXII skyrius „Civilinė atsakomybė“, IV dalies „Atskiros sutarčių rūšys“ XXX skyrius „Lizingas“, XL skyrius „Vežimas“, XLIII skyrius „Paskola“, XLIV skyrius „Banko indėlis“, XLVI skyrius „Banko sąskaita“ ir LIII skyrius „Draudimas“ Žin., 2000, 74-2262; 80

3.

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (II dalis „Individualieji darbo santykiai“)

4.

Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas (VII skirsnis) Žin., 1996, 119-2772

5.

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas (505 str. ir 589 str. 63 p.)

6.

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas Žin., 2000, 64-1914; 68; 2003, 123-5574

7.

Lietuvos Respublikos individualių įmonių įstatymas Žin., 2003, 112-4991

8.

Lietuvos Respublikos ūkinių bendrijų įstatymas Žin., 2003, 112-4990; 2012, 78-4014

9.

Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas Žin. 2001, 31-1010; 37; 52

10.

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymas Žin., 1991, 17-3170; 2004, 171-6295

11.

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas Žin., 2002, 73-3085

12.

Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymas Žin., 2001, 110-3992

13.

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas Žin., 2002, 35-1271; 40; 48

14.

Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas Žin., 2000, Nr. 92-2883; 2007, 128-5213

15.

Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, 72-3016

16.

Kelių eismo taisyklės,  patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 Žin., 2003, 7-263; 2008, 88-3530; TAR, 2014, Nr. 2014-13954

17.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimas Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“ Žin., 2005, 53-1799; 61; TAR, 2015, 2015-00393

18.

Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 260 Žin., 2001, 48-1683; TAR, 2014, 2014-09333

19.

Privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros atlikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 3-406 Žin., 2008, 126-4826; 130; 2009, 79-3297; TAR, 2014, 2014-09477

20.

Motorinių transporto priemonių, priekabų ir šių transporto priemonių sudedamųjų dalių atitikties įvertinimo atlikimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 3-169 Žin., 2009, 49-1997

21.

Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimai, patvirtinti Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479 Žin., 2008, 141-5606

22.

Vairuotojų sveikatos tikrinimo reikalavimų ir tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“

Transporto vadybininko Kursai Licencija

Eil. Nr.

Teisės akto pavadinimas

Publikacija

1.

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo ir iš dalies keičiantis Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98 bei panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 3820/85 OL L 102, 2006 4 11, p. 1-14

2.

Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų I B priedas OL L 370, 1985 12 31, p. 8-21

3.

Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas Žin., 1996, 119-2772

4.

Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymas Žin., 2000, 32-890

5.

Kelių eismo taisyklės,  patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 Žin., 2003, 7-263; 2008, 88-3530

6.

Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m.  gruodžio 7 d. nutarimu Nr. 1434 Žin., 2011, Nr. 152-7150

7.

Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. 3-223 Žin., 2011, Nr. 46-2190

8.

Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo  kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 3-62 Žin., 2006, 23-768

9.

Autobusų stočių veiklos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 3-734 Žin., 2004, 9-248

10.

Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo tvarkos aprašas,  patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 55 Žin., 1998, 24-628; TAR, 2015, Nr. 1482

11.

C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kategorijų motorinių transporto priemonių vairuotojų mokymo pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti ir vairuotojų periodinio profesinio mokymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. vasario 3 d. Žin., 2011, Nr. 17-818

12.

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1071/2009, nustatantis bendrąsias profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų taisykles ir panaikinantis Tarybos direktyvą 96/26/EB

Eil. Nr.

Teisės akto pavadinimas

Publikacija

1.

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo ir iš dalies keičiantis Tarybos reglamentus Nr. 3821/85 ir Nr. 2135/98 bei panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 3820/85 OL L 102, 2006 4 11, p. 1-14

2.

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 165/2014 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo OL L 60, 2014 2 28, p. 1—33
 3. Lietuvos Respublikos valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymas

4.

Europos šalių susitarimas dėl kelių transporto priemonių ekipažų, važinėjančių tarptautiniais maršrutais, darbo (AETR) Žin., 2000, Nr. 59-1762

5.

Keleivių tarptautinio vežimo kelių transportu taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 3-492 (1.5E) TAR, 2015, Nr. 19418

6.

Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. 3-223 Žin., 2011, Nr. 46-2190

7.

Komisijos reglamentas (ES) Nr. 581/2010 dėl ilgiausių leistinų laikotarpių, per kuriuos turi būti perkelti susiję duomenys iš transporto priemonių ir vairuotojų kortelių OL L 168, 2010 7 2, p. 16—16

8.

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 nustatantis bendrąsias profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų taisykles ir panaikinantis Tarybos direktyvą 96/26/EB OL L 300, 2009 11 14, p. 51–71

Transporto vadybininko Kursai Licencija

Eil. Nr.

Teisės akto pavadinimas

Publikacija

1.

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo ir iš dalies keičiantis Tarybos reglamentus Nr. 3821/85 ir Nr. 2135/98 bei panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 3820/85 OL L 102, 2006 4 11, p. 1-14

2.

Europos parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 165/2014 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo OL L 60, 2014 2 28, p. 1-33

3.

Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencija (CMR) Žin., 1998, Nr. 107-2932

4.

Muitinės konvencija dėl tarptautinio krovinių gabenimo su TIR knygelėmis (1975 m. TIR konvencija) Žin., 2000, Nr. 6-155

5.

Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR) techniniai priedai (1.8.3 ir 8.2 skyriai) Žin., 2004, Nr. 91-3349

6.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. balandžio 7 d. įsakymas  Nr. 3-134 „Dėl sertifikatų išdavimo ekologinius  ir saugumo reikalavimus atitinkančioms krovininėms transporto priemonėms“ Žin., 2006, Nr. 43-1578

7.

Europos transporto ministrų konferencijos daugiašalės kvotos leidimų vykdyti tarptautinį  krovinių vežimą kelių transporto priemonėmis paskirstymo, išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2018 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. 2BE-264

8.

Izoliuotų transporto priemonių, transporto priemonių-šaldytuvų, mechaninių transporto priemonių-refrižeratorių ir apšildomų transporto priemonių, naudojamų greitai gendančių maisto produktų tarptautiniams gabenimams sausumos keliais, sertifikato išdavimo, pratęsimo ir atnaujinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2009 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 2B-119 Žin., 2009, Nr. 41-1601

9.

Užsienio valstybių  leidimų vykdyti tarptautinį krovinių vežimą keliais išdavimo, naudojimo ir grąžinimo tvarkos aprašas,  patvirtintas Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 2B-268 Žin., 2011, Nr. 84-4117

10.

Krovinių tarptautinių vežimų kelių transportu taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 497 Žin., 1998, Nr. 115-3261

11.

Komisijos reglamentas (ES) Nr. 581/2010 dėl ilgiausių leistinų laikotarpių, per kuriuos turi būti perkelti susiję duomenys iš transporto priemonių ir vairuotojų kortelių (OL L 168, 2010 7 2, p. 16—16)
12. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2447, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, nuostatų įgyvendinimo taisyklės (Sąjungos tranzitas, procedūros, garantijos) OL L 343, 2015, p. 558
13. Europos šalių susitarimas dėl kelių transporto priemonių ekipažų, važinėjančių tarptautiniais maršrutais, darbo (AETR) Žin., 2000, Nr. 59-1762
14. Europos parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1071/2009, nustatantis bendrąsias profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų taisykles ir panaikinantis Tarybos direktyvą 96/26/EB OL L 300, 2009 11 14, p. 51–71
15. Europos parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1072/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinio krovinių vežimo kelių transporto rinką taisyklių OL L 300, 2009 11 14, p. 72–87
16. Vairuotojo liudijimo išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos  viršininko 2004 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. 2B-292 Žin., 2011, Nr. 147-6931

Eil. Nr.

Teisės akto pavadinimas

Publikacija

1.

Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas Žin., 1996, Nr. 119-2772

2.

Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 7 d. nutarimu Nr. 1434 Žin., 2011, Nr. 152-7150

3.

Vinječių formos, jų reikalavimų ir naudojimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. 3-97 Žin., 2007, Nr. 37-1382; TAR, 2015, Nr. 2015-11752

4.

Krovinių vidaus vežimo kelių transportu taisyklės,  patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1997 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 300 Žin., 1997, Nr. 76-1963

5.

Didžiausiųjų leidžiamų naudojantis keliais transporto priemonių  ar jų junginių techninių parametrų sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. vasario 18 d.  įsakymu Nr. 3-66 Žin., 2002, Nr. 23-870; TAR, 2014, Nr. 2014-18590

6.

N ir O kategorijų transporto priemonėse krovinio išdėstymo ir (ar) jo pritvirtinimo reikalavimai, patvirtinti Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2018 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. 2BE-35

8.

Gyvūnų vežėjų leidimų išdavimo tvarkos aprašas ir Vežamų gyvūnų prižiūrėtojų kompetencijos pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašas, patvirtinti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. B1-136 Žin., 2007, Nr. 16-610

9.

C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kategorijų transporto priemonių vairuotojų mokymo pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti ir vairuotojų periodinio profesinio mokymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 3-79 Žin., 2011, Nr. 17-818

10.

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1071/2009, nustatantis bendrąsias profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų taisykles ir panaikinantis Tarybos direktyvą 96/26/EB OL L 300, 2009 11 14, p. 51–71

11.

Leidimų važiuoti valstybinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 3-289 Žin., 2012, Nr. 49-2419; TAR, 2015, Nr. 2015-00695

Transporto vadybininko Kursai Licencija

Vairavimo kursų kaina

Kontaktai – Žemėlapis – Kaip mus rasti?

Vairavimo naujienos

Vairavimo instruktoriai

Naujos grupės kiekvieną pirmadienį

Vairavimo pamokos

A kategorija Motociklo teisės

A1 kategorija B kategorijos praplėtimas

B kategorija Mechanine pavara

B kategorija Automatine pavara

C CE D kategorijos vairavimo teisės

95 kodas

ADR kursai kaip vežti pavojingus krovinius

KET pažeidusiems ar vairavimo teises praradusiems

TR1 TR2 SZ SM Traktorininkų mokymas

Autokrautuvų – Krautuvų mokymai kursai

Transporto vadybininkų mokymai

KET vairavimo paskaitos internete

KET testai KET bilietai

KET bilietai KET testai

Regitros testai

Pirkite mokymo paslaugas internetu

E – parduotuvė, pirkite Mokymo kursus internetu

E – parduotuvė A1 kategorija

E – parduotuvė A kategorija

E – parduotuvė B mechnainė

E – parduotuvė B automatinė

E – parduotuvė C kategorija

E – parduotuvė D kategorija

E – parduotuvė CE kategorija

E – parduotuvė 95 kodas

E – parduotuvė ADR kursai

E – parduotuvė Autokrautuvo mokymai

E – parduotuvė Prasižengusiems vairuotojams Mokymai

E – parduotuvė TR1 TR2 SZ SM traktorininkų mokymai

E – parduotuvė Transporto vadybininkų mokymai


Apie Automobilius

Apie Automobilius 2

Apie Automobilius 3

Automobiliai Europoje

Automobiliai Amerikoje

Vairavimo egzaminai

REGITRA

KET testai – bilietai kaip Regitroje nemokamai

Delfi – apie automobilius

15 min. – apie transportą

Vairavimo mokykla Vilniuje

RespublikosVM

Facebook LT Respublikos vairavimo mokykla

Rekvizitai LT Respublikos vairavimo mokykla

Auto