95 kodas

Norėdami užsiregistruoti į kursus, atvykite į bet kurią mokymo klasę jos darbo laiku ir turėkite 30 Eur. avansą.
Pradėti mokytis galite bet kurį pirmadienį.

Kada vairuotojai privalo įgyti pradinę profesinę kvalifikaciją?

Vairuotojai, vairuotojų pažymėjimus įgiję po 2008 m. rugsėjo 10 d., pradinę profesinę kvalifikaciją privalo įgyti, jei keleivius veš D1, D1E, D, DE kategorijų transporto priemonėmis. Šią kvalifikaciją taip pat privalo įgyti ir vairuotojai, kurie vairuotojų pažymėjimus įgijo po 2009 m. rugsėjo 10 d., jei jie veš krovinius C1, C1E, C, CE kategorijų transporto priemonėmis.

Atvykstant registruotis, su savimi turėti:

  • Asmens dokumentą;
  • Vairuotojo pažymėjimą su turima B kategorija;
  • 1 spalvotą nuotrauką 3×4 cm. (jeigu registruositės į periodinius kursus, foto nereikia);
  • Galiojančią medicininę pažymą, kad galite vairuoti norimas įgyti kategorijas;
  • Pirmąjį piniginį įnašą – bent 30 Eur.

Klaipėdoje

Kaina

150 val. 240 eur.

35 val. 80 eur.

 

Vilniuje moko UAB Autoprofesionalai – Kalvarijų g. 14, Vilnius

Kaina

150 val. 667 eur., mūsų mokiniams 450 eur.

35 val. 122 eur. mūsų mokiniams 98 eur.

Apie EU 95 kodą - Respublikos vairavimo mokykla

Respublikos VM

Koks Europos Sąjungos teisės aktas reglamentuoja, kad keleivius ir (arba) krovinius vežantys vairuotojai privalo nustatyta tvarka įgyti pradinę profesinę kvalifikaciją ir periodiškai šią  kvalifikaciją tobulinti?

     Vairuotojų pradinės profesinės kvalifikacijos įgijimą bei periodišką šios kvalifikacijos tobulinimą nustato 2003 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/59/EB dėl tam tikrų kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų pradinės kvalifikacijos ir kvalifikacijos tobulinimo, iš dalies keičianti Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3820/85 ir Tarybos direktyvą 91/439/EEB bei naikinanti direktyvą 76/914/EEB. Direktyvos nuostatos taikomos vairuotojams (įskaitant vairuotojus, ne Europos Sąjungos piliečius, kuriuos įdarbina Lietuvos Respublikos vežėjai), vežantiems keleivius  arba krovinius atitinkamai C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE automobiliais ir jų junginiais su priekabomis (toliau – transporto priemonės).

   Ar visi vairuotojai privalo įgyti pradinę profesinę kvalifikaciją ir periodiškai šią kvalifikaciją tobulinti?

     Pradinės profesinės kvalifikacijos vairuotojai neprivalo įgyti, jei keleivius ar krovinius veža nekomerciniais tikslais, jei transporto priemones vairuoja asmeniniais tikslais, jei transporto priemones naudoja asmenims mokyti praktinio vairavimo, gelbėjimo, viešosios tvarkos palaikymo bei kitiems specialiesiems darbams atlikti. Pradinės profesinės kvalifikacijos taip pat neprivalo įgyti vairuotojai, vairuojantys transporto priemones, kurių didžiausias leistinas greitis neviršija 45 km/h. Šiems vairuotojams taip pat nebūtina profesinę kvalifikaciją periodiškai tobulinti.

Kada vairuotojai privalo įgyti pradinę profesinę kvalifikaciją?

Vairuotojai, vairuotojų pažymėjimus įgiję po 2008 m. rugsėjo 10 d., pradinę profesinę kvalifikaciją privalo įgyti, jei keleivius veš D1, D1E, D, DE kategorijų transporto priemonėmis. Šią kvalifikaciją taip pat privalo įgyti ir vairuotojai, kurie vairuotojų pažymėjimus įgijo po 2009 m. rugsėjo 10 d., jei jie veš krovinius C1, C1E, C, CE kategorijų transporto priemonėmis.

Kokie reikalavimai keliami vairuotojams, kurie įgijo vairuotojų pažymėjimus atitinkamai iki 2008 m. rugsėjo 10 d. ar 2009 m. rugsėjo 10 d.?

     Vairuotojai, įgiję bent vienos kategorijos (D1, D1E, D, DE, C1, C1E, C arba CE,)  transporto priemonių vairavimo teisę vežti keleivius ar krovinius iki šių datų, turės išklausyti atitinkamą profesinės kvalifikacijos periodinio tobulinimo mokymo kursą ir įgyti vairuotojų profesinės kvalifikacijos periodinio tobulinimo pažymėjimus ne vėliau kaip iki 2013 m. rugsėjo 10 d. (D1, D1E, D, DE kategorijų transporto priemonių vairuotojai) ir iki 2014 m. rugsėjo 10 d. (C1, C1E, C, CE kategorijų transporto priemonių vairuotojai). Ši nuostata taikoma ir tuo atveju, jeigu vairuotojai, vežantys keleivius, po 2008 m. rugsėjo 10 d. įgijo kitos kategorijos transporto priemonių vairavimo teisę vežti keleivius, arba vairuotojai, vežantys krovinius, po 2009 m. rugsėjo 10 d. įgijo kitos kategorijos transporto priemonių vairavimo teisę vežti krovinius.  

Kokios trukmės mokymo kursus turės baigti vairuotojas, siekiantis įgyti pradinę profesinę kvalifikaciją ?

     Tai priklausys nuo vairuotojo amžiaus, t. y. nuo kada jis įgis teisę vairuoti tam tikrų kategorijų transporto priemones. Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo (Žin., 2000, Nr. 92-2883; 2007, Nr. 128-5213) 23 straipsnio 2 dalyje nustatytas minimalus amžius ir sąlygos, kurias įvykdžius galima įgyti teisę vairuoti keleivines ar krovinines transporto priemones.

Vairuotojo amžius ir vairuotojo mokymosi trukmė, siekiant vairuoti konkrečios kategorijos transporto priemones keleiviams vežti, yra tokie:

Transporto priemonių kategorija Vairuotojo amžius
18 metų ir daugiau 21 metai ir daugiau
D1, D1E 280 val. (teorija) ir 20 val. (praktinis vairavimas) 140 val. (teorija) ir 10 val. (praktinis vairavimas)
D, DE 280 val. (teorija) ir 20 val. (praktinis vairavimas)*

*Vežant keleivius reguliariais reisais ne ilgesniu kaip 50 km maršrutu.

Vairuotojo amžius ir vairuotojo mokymosi trukmė, siekiant vairuoti atitinkamos kategorijos transporto priemones kroviniams vežti, yra tokie:

Transporto priemonių kategorija Vairuotojo amžius
18 metų ir daugiau 21 metai ir daugiau
C1, C1E 140 val. (teorija) ir 10 val. (praktinis vairavimas)
C, CE 280 val. (teorija) ir 20 val. (praktinis vairavimas) 140 val. (teorija) ir 10 val. (praktinis vairavimas)

Pažymėtina, kad vairuotojai, turintys kvalifikacijos pažymėjimus, kurie patvirtina pradinę profesinę kvalifikaciją vežti keleivius (arba krovinius), mokymo kursų pakartotinai baigti neprivalo, jei įgyja kitos kategorijos transporto priemonės vairavimo teisę vežti keleivius (arba krovinius).

APIE PROFESINĘ KVALIFIKACIJĄ__________________________________________Respublikos VM

     Kokios trukmės mokymo kursus turės baigti vairuotojas, siekiantis įgyti Vairuotojo profesinės kvalifikacijos periodinio tobulinimo pažymėjimą?

     Vairuotojai, privalo išklausyti 35 val. (teorija) profesinės kvalifikacijos tobulinimo mokymo kursą.  Mokymo kursas gali būti organizuotas dalimis, tačiau kiekvieną kartą negali trukti trumpiau kaip 7 val. Profesinės kvalifikacijos tobulinimo mokymo kursą vairuotojai privalo išklausyti periodiškai – kas penkerius metus. Pažymėtina, kad vairuotojai, įgiję profesinės kvalifikacijos periodinio tobulinimo pažymėjimus keleiviams (arba kroviniams) vežti, pakartotinai mokymo kursų baigti neprivalo, jei įgyja kitos kategorijos transporto priemonės vairavimo teisę keleivius (arba krovinius) vežti.

     Ar gali vairuotojai persikvalifikuoti (pvz., turi kvalifikacijos pažymėjimą, patvirtinantį pradinę profesinę kvalifikaciją vežti krovinius ir pageidauja įgyti tokį pažymėjimą vežti keleivius ir atvirkščiai)?

     Taip, gali. Kai vairuotojai turi kvalifikacijos pažymėjimus, kurie patvirtina pradinę profesinę kvalifikaciją vežti krovinius arba vežti keleivius, ir nori atitinkamai įgyti pažymėjimus, kurie patvirtina pradinę profesinę kvalifikaciją vežti keleivius arba vežti krovinius, turi baigti atitinkamos srities mokymo kursą, kurį sudaro:

Transporto priemonių kategorija, į kurią persikvalifikuojama Vairuotojo amžius
18 metų ir daugiau 21 metai ir daugiau
D1, D1E 70 val. (teorija) ir  5 val. (praktinis vairavimas) 35 val. (teorija) ir  2,5 val. (praktinis vairavimas)
D, DE 70 val. (teorija) ir  5 val. (praktinis vairavimas)*
C1, C1E 35 val. (teorija) ir 2,5 val. (praktinis vairavimas)
C, CE 70 val. (teorija) ir  5 val. (praktinis vairavimas) 35 val. (teorija) ir  2,5 val. (praktinis vairavimas)

*Vežant keleivius reguliariais reisais ne ilgesniu kaip 50 km maršrutu.

     Persikvalifikavimas būtinas ir tuo atveju, kai vairuotojai iki 2008 m. rugsėjo 10 d. buvo įgiję vairavimo teisę vežti keleivius, o po šios datos įgijo vairavimo teisę vežti krovinius. Ši nuostata taip pat taikoma ir vairuotojams, kurie iki 2009 m. rugsėjo 10 d. buvo įgiję vairavimo teisę vežti krovinius, o po šios datos įgijo vairavimo teisę vežti keleivius.

     Kokių dalykų vairuotojai bus mokomi mokymo kursuose?

     Mokymo dalykai, turinys, tikslai bei kompetencijos nustatytos mokymo programose, patvirtintose Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos direktoriaus įsakymu ir švietimo ir mokslo ministro įsakymu įregistruotame studijų ir mokymo programų registre. Svarbiausios mokymo temos orientuotos į racionalų, ekonomišką, įskaitant saugos reikalavimus, vairavimo mokymą, teisės aktų, susijusių su vairuotojo darbo ir poilsio režimu, nagrinėjimą, saugų bei patogų keleivių vežimą, krovinių tvirtinimą, riziką bei prevencijos priemones siekiant išvengti nelaimių ir pan.

     Kaip įgyjama pradinė profesinė kvalifikacija? Ar būtina turėti teisę vairuoti keleivines ar krovinines transporto priemones?

     Prieš įgydamas pradinę profesinę kvalifikaciją, asmuo privalo turėti bent B kategorijos motorinių transporto priemonių vairavimo teisę. Teisę vairuoti pageidaujamos kategorijos (vežti keleivius arba krovinius) transporto priemones galima įgyti prieš mokantis pradinės profesinės kvalifikacijos mokymo kursuose, mokantis lygiagrečiai šiuose kursuose arba juos baigus.

    

APIE PROFESINĘ KVALIFIKACIJĄ__________________________________________Respublikos VM

Kam vairuotojai privalo pateikti pažymėjimus, kurie patvirtina pradinę profesinę kvalifikaciją arba periodinį kvalifikacijos tobulinimą?

     Pažymėjimus, kurie patvirtina pradinę profesinę kvalifikaciją arba periodinį kvalifikacijos tobulinimą, vairuotojai turi pateikti valstybės įmonei „Regitra“, kuri pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nustatytą tvarką, išduodama ar keisdama vairuotojų pažymėjimus (įskaitant ir ne Europos Sąjungos valstybių piliečius, vairuotojo pažymėjimus įgijusiems Lietuvos Respublikoje), prie tų kategorijų transporto priemonių, kurias vairuotojas turi teisę vairuoti ir gavo pažymėjimą, kuris patvirtina pradinę profesinę kvalifikaciją arba periodinį kvalifikacijos tobulinimą, įrašys Europos  Bendrijos  kodą (95) ir datą, iki kurios profesinė kvalifikacija galioja. Toks įrašas nuo 2009 m. rugsėjo 10 d. bus daromas ir vairuotojo liudijime, kuris išduodamas Lietuvos vežėjų įdarbintiems ne Europos Sąjungos valstybių piliečiams pagal Vairuotojo liudijimo išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos.