Pradinis » VAIRAVIMO NAUJIENOS » VAIRUOTOJO KORTELĖ

VAIRUOTOJO KORTELĖ

Vairuotojo kortelės išdavimas

  1. Titulinis
  2. Skaitmeninių tachografų kortelės 
  3. Vairuotojo kortelės išdavimas
  4. VAIRUOTOJO KORTELĖ

Spausdinti

VAIRUOTOJO KORTELĖS IŠDAVIMAS


     Vairuotojo kortelė – tachografo kortelė, kuri identifikuoja vairuotoją ir yra skirta duomenims apie tam tikrus vairuotojo darbo ir poilsio laikotarpius kaupti. Vairuotojo kortelės atmintyje saugomi 28 dienų duomenys. Vairuotojo kortelė išduodama 5 metams.   

PRAŠYMŲ TEIKIMAS


Pareiškėjas prašymą išduoti vairuotojo kortelę gali teikti: VAIRUOTOJO KORTELĖ

● asmeniškai atvykęs į Administraciją;
● įgaliojęs kitą asmenį; tokiu atveju pareiškėjas prašyme išduoti vairuotojo kortelę turi nurodyti įgalioto asmens vardą, pavardę ar įmonės pavadinimą (jei įgaliotas juridinis asmuo) ir pasirašyti; kartu su prašymu turi būti pateiktos ne Lietuvos Respublikoje išduotų dokumentų (asmens tapatybę patvirtinančio dokumento ir vairuotojo pažymėjimo) kopijos ir kiti dokumentai;
● elektroniniu būdu (elektroniniu paštu teikdamas prašymą ir reikalingus dokumentus, pasirašytus teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu);
 Administracijos interneto svetainėje (prisijungęs prie prašymų teikimo internetu aplinkos ir identifikavęs asmens tapatybę per Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą (VIISP)).

     Vadovaukitės sistemos naudotojo vadovu.

     Pareiškėjas, pageidaujantis gauti vairuotojo kortelę pirmą kartą, ją pakeisti ar atnaujinti, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje išduotą pasą, asmens tapatybės kortelę, vairuotojo kortelę, leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje arba Europos Sąjungos ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybėje išduotą vairuotojo pažymėjimą), kad būtų galima identifikuoti prašymą pateikiantį asmenį, ir:

   1. užpildytą nustatytos formos prašymą; VAIRUOTOJO KORTELĖ


   2. ES ar ELPA valstybės narės piliečio pasą ar asmens tapatybės kortelę ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro nustatytos formos pažymą, patvirtinančią pareiškėjo teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, kai pareiškėjas yra ES ar ELPA valstybės narės (išskyrus Lietuvos Respubliką) pilietis;
   3.  Lietuvos Respublikoje galiojantį vairuotojo pažymėjimą, kai pareiškėjas turi ne Lietuvos Respublikoje išduotą vairuotojo pažymėjimą;
   4.  vieną nuotrauką, atitinkančią Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimus; nuotraukos pateikti nebūtina, jei ji buvo teikta Administracijai per pastaruosius 2 metus kartu su prašymu išduoti, pakeisti ar atnaujinti tachografo kortelę arba jei pareiškėjas pageidauja ir sutinka, kad vairuotojo kortelėje būtų naudojama tokia pati nuotrauka kaip ir turimame galiojančiame ne anksčiau kaip prieš 5 metus (skaičiuojant nuo prašymo pateikimo Administracijos skyriui dienos) Lietuvos Respublikoje išduotame vairuotojo pažymėjime (tokiu atveju nuotrauka gaunama iš Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registro);
    5.  pažymą apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą (kai pareiškėjas yra ne Lietuvos Respublikos pilietis);
    6. leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje duomenis (jie nurodomi prašyme), kai pareiškėjas yra ne ES ar ne ELPA valstybės narės pilietis.

 Keičiant ar atnaujinant vairuotojo kortelę, papildomai reikia pateikti:


    7.  turimą blogai veikiančią vairuotojo kortelę; VAIRUOTOJO KORTELĖ
    8.  oficialų pranešimą apie vairuotojo kortelės blogą veikimą, praradimą ar vagystę;
    9.  dokumentą, patvirtinantį, kad vairuotojo kortelė buvo pavogta;
    10.  dokumentą, patvirtinantį pareiškėjo asmens duomenų pakeitimo faktą.

  Jeigu prašymą pateikia įgaliotas asmuo, taip pat turi būti pateikta:


    11.  įgalioto asmens duomenys, kuriuos pareiškėjas nurodo prašyme;
    12.  įmonės vadovo įgaliojimas, patvirtintas įmonės antspaudu ir įmonės vadovo parašu (jei prašymą pateikia įmonės vadovo įgaliotas asmuo ir prašyme yra nurodyti įgaliotos įmonės duomenys).

     Pranešimą apie vairuotojo kortelės blogą veikimą, praradimą ar vagystę pareiškėjas gali pateikti Administracijos interneto svetainėje identifikuodamas save per VIISP.

     Vadovaukitės sistemos naudotojo vadovu.

     Prašymą išduoti vairuotojo kortelę teikiant Administracijos interneto svetainėje, duomenys iš dokumentų įrašomi atitinkamuose elektroninių prašymų langeliuose, o prašymą teikiant elektroniniu būdu, elektroniniu paštu siunčiamas užpildytas prašymas, pasirašytas teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu. Taip pat pridedama: VAIRUOTOJO KORTELĖ

● nuotraukos skaitmeninio vaizdo rinkmena; ji turi būti išsaugota „jpg“ formatu; išsaugomo vaizdo parametrai: rezoliucija – 280 dpi, matmenys – 360×480 taškų, spalvos parametrai – spalvota („Color (Photos)“);
● parašo skaitmeninio vaizdo rinkmena; ji turi būti išsaugota „jpg“ formatu; išsaugomo vaizdo parametrai: rezoliucija – 200 dpi, matmenys – 480×120 taškų, spalvos parametrai – nespalvota („Grayscale“); turi būti skenuojamas juodu, ryškiai rašančiu rašikliu pasirašytas parašas;
● kitų dokumentų (tuo atveju, kai pareiškėjas privalo juos pateikti) skaitmeninių vaizdų rinkmenos.

Pridedamų dokumentų skaitmeninių vaizdų rinkmenos turi būti išsaugotos  „jpg“ arba „pdf“ formatu, rinkmenos dydis neturi būti didesnis kaip 1 Mb.

Bendras elektroniniu paštu siunčiamų dokumentų skaitmeninių vaizdų rinkmenų dydis neturi būti didesnis kaip 10 Mb.

TERMINAI


 Prašymas atnaujinti vairuotojo kortelę:

● pratęsiant kortelės galiojimo laiką, turi būti teikiamas ne anksčiau kaip prieš 90 dienų ir ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki vairuotojo kortelės galiojimo pabaigos; vėliau pateiktas prašymas netenkinamas ir pareiškėjas turi pateikti prašymą išduoti tachografo kortelę pirmą kartą;
● pasikeitus asmens duomenims, turi būti pateikiamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo šių duomenų pakeitimo dienos.

     Prašymas pakeisti vairuotojo kortelę turi būti pateiktas per 7 kalendorines VAIRUOTOJO KORTELĖ nuo kortelės praradimo, vagystės ar tos dienos, nuo kurios ji pradėjo blogai veikti ar kada pastebėta personalizavimo klaida (kortelėje klaidingai įrašyti duomenys, nurodyti prašyme išduoti vairuotojo kortelę). 

Vairuotojo kortelės išdavimo terminas: 


     ● 15 darbo dienų nuo prašymo išduoti vairuotojo kortelę pirmą kartą ar ją atnaujinti pateikimo Administracijai dienos;
     ● 5 darbo dienos nuo prašymo pakeisti vairuotojo kortelę pateikimo Administracijai dienos. 

     Vairuotojo kortelės išdavimo terminas skaičiuojamas nuo prašymo pateikimo ir duomenų apie valstybės rinkliavos už tachografo kortelės išdavimą sumokėjimą sutikrinimo su Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos teikiamais duomenimis arba dokumento, patvirtinančio valstybės rinkliavos sumokėjimą (mokėjimo pavedimo su banko žyma arba kvito originalo), pateikimo datos. 

       Vairuotojo kortelės išdavimo terminas gali būti pratęstas, jeigu prašymui nagrinėti reikia gauti duomenis iš kitų įstaigų. 

      

Vairuotojo kortelės galiojimo laikas yra penkeri metai.       Pakeitus prarastą ar pavogtą vairuotojo kortelę, kortelės galiojimo laikas yra toks pats kaip ir ankstesnės vairuotojo kortelės. Jeigu prašymo pakeisti prarastą ar pavogtą vairuotojo kortelę pateikimo dieną likęs vairuotojo kortelės galiojimo laikas yra trumpesnis negu 185 dienos, naujos išduotos tachografo kortelės galiojimo laikas yra penkeri metai. 
     Pakeitus blogai veikiančią vairuotojo kortelę tuo atveju, kai ji pradėjo blogai veikti laikantis tachografo kortelių naudojimo sąlygų ir šis faktas yra raštiškai patvirtintas tachografo korteles personalizuojančios įmonės prieš keičiant šią blogai veikiančią vairuotojo kortelę, nauja kortelė galioja tiek pat, kiek ir ankstesnė vairuotojo kortelė. Tokiu atveju valstybės rinkliava už vairuotojo kortelės pakeitimą neimama. 

KORTELĖS ATSIĖMIMAS 


     Vairuotojo kortelę pareiškėjas gali atsiimti asmeniškai arba ją gali atsiimti pareiškėjo įgaliotas asmuo.

     Vairuotojo kortelė, pareiškėjui pageidaujant, gali būti siunčiama paštu, jei:

     ● yra grąžinta keičiama blogai veikianti kortelė ar Administracijai buvo pateikta atnaujinama (pasikeitus asmens duomenims) ar keičiama klaidingai personalizuota kortelė;
     ● pateikiant prašymą buvo pateikti ne Lietuvos VAIRUOTOJO KORTELĖ Respublikoje išduotų dokumentų (asmens tapatybės dokumento ir vairuotojo pažymėjimo) originalai (tais atvejais, kai pareiškėjas šiuos dokumentus privalo pateikti). 

Atsiimdamas vairuotojo

kortelę asmuo turi pateikti savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje išduotą pasą, asmens tapatybės kortelę, vairuotojo kortelę, leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje arba ES ar ELPA valstybėje išduotą vairuotojo pažymėjimą), kad būtų galima identifikuoti vairuotojo kortelę atsiimantį asmenį, ir pareiškėjo:

● asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išduotą ne Lietuvos Respublikoje (ES ar ELPA valstybės narės piliečio pasą ar asmens tapatybės kortelę), jei pateikiant prašymą išduoti vairuotojo kortelę pareiškėjas nebuvo pateikęs šio dokumento originalo;
● vairuotojo pažymėjimą, išduotą ne Lietuvos Respublikoje, jei pateikiant prašymą išduoti vairuotojo kortelę pareiškėjas nebuvo pateikęs šio dokumento originalo;
● turimą tachografo kortelę: blogai veikiančią (jeigu prašymas pakeisti vairuotojo kortelę buvo pateiktas internetu ar elektroniniu būdu ir kortelė negrąžinta), atnaujinamą (pasikeitus asmens duomenims) ar keičiamą klaidingai personalizuotą vairuotojo kortelę; pakeitus klaidingai personalizuotą ar atnaujinus (pasikeitus asmens duomenims) vairuotojo kortelę, atitinkamai pažymėta senoji kortelė yra grąžinama pareiškėjui;
● raštišką įgaliojimą, patvirtintą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka (jeigu vairuotojo kortelę atsiima įgaliotas asmuo).

VALSTYBĖS RINKLIAVA VAIRUOTOJO KORTELĖ


Už tachografo kortelių išdavimą pirmą kartą, pakeitimą ar atnaujinimą nustatyta 34 Eur dydžio valstybės rinkliava.

Mokėjimo pavedime arba kvite nurodomi šie rekvizitai:
     Gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.
     Įmonės kodas – 188659752.
     Sąskaitos Nr.

     Įmokos kodas – 5747.

     Įmokos kodas įrašomas laukelyje „mokėjimo paskirtis“ arba „įmokos kodas (gavėjo nuoroda)“.

    Atkreipiame dėmesį, kad jei mokėjimą už Jus atliks kitas asmuo arba įmonė, būtina pildyti išplėstinę mokėjimo formą, nurodant pradinio mokėtojo, už kurį atliekamas mokėjimas, identifikacinį numerį, pavadinimą ar vardą, pavardę.

KONTAKTINIAI DUOMENYS VAIRUOTOJO KORTELĖ


     Prašymus išduoti vairuotojų korteles pirmą kartą, jas pakeisti ar atnaujinti priima Administracijos paslaugų departamento skyriai:

     Paslaugų departamento Vilniaus skyrius – Švitrigailos g. 42, LT-03209 Vilnius, el. p. vilnius.ltsa@ltsa.lrv.lt
     Paslaugų departamento Kauno skyrius – A. Juozapavičiaus pr. 57, LT-45262 Kaunas, el. p. kaunas.ltsa@ltsa.lrv.lt
     Paslaugų departamento Klaipėdos skyrius – J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda, el. p. klaipeda.ltsa@ltsa.lrv.lt
     Paslaugų departamento Vilniaus skyrius (Panevėžys) – J. Biliūno g. 3, LT-36101 Panevėžys, el. p. panevezys.ltsa@ltsa.lrv.lt
     Paslaugų departamento Klaipėdos skyrius (Šiauliai) – Aerouosto g. 9, LT-77103, Šiauliai, el. p. siauliai.ltsa@ltsa.lrv.lt

     Vairuotojo kortelės išduodamos tame Administracijos skyriuje, kurį pareiškėjas prašyme išduoti vairuotojo kortelę nurodė kaip kortelės atsiėmimo vietą.

TEISINIS REGLAMENTAVIMAS


     Skaitmeniniuose tachografuose naudojamų identifikavimo kortelių išdavimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2005 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. 2B-88 „Dėl Skaitmeniniuose tachografuose naudojamų identifikavimo kortelių išdavimo taisyklių patvirtinimo“.

KITA INFORMACIJA


     Administracinių paslaugų, susijusių su vairuotojo kortelių išdavimu pirmą kartą, pakeitimu ar atnaujinimu, aprašymai skelbiami Administracinių paslaugų sąraše. DalintisVAIRUOTOJO KORTELĖ

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-03-22