Pradinis » VAIRAVIMO NAUJIENOS » Tachografas Tachografai Tachografų Naudojimas

Tachografas Tachografai Tachografų Naudojimas

Tachografas Tachografai Tachografų Naudojimas

Tachografas Tachografai Tachografų Naudojimas

1. Ar vairuojant keleivinę transporto priemonę nekomerciniu tikslu reikia laikytis Reglamento (EB) Nr. 561/2006 vairuotojų vairavimo ir poilsio režimo?

Reglamento (EB) Nr. 561/2006 režimas netaikomas, kai vairuojama nuo 10 iki 17 vietų turinčią transporto priemonę ir ši transporto priemonė naudojama keleiviams vežti nekomerciniais tikslais*. Tokios transporto priemonės vairuotojas privalo laikytis Apraše** nustatyto darbo ir poilsio režimo, o apskaitą fiksuoti tam naudodamas metrologiškai patikrintą tachografą ir registracijos lapą arba asmeninę vairuotojo kortelę***.

Kiti atvejai, kai reikia laikytis Apraše nustatyto darbo ir poilsio režimo ir naudoti tachografą, yra nustatyti Reglamento (EB) Nr. 561/2006 13 straipsnio 1 dalyje.

2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo ir iš dalies keičiančio Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98 bei panaikinančio Reglamentą (EEB) 3820/85 (OL 2006 L 102, p. 1) (su vėlesniais pakeitimais) 13 straipsnio 1 dalies i punktas;

Keleivių vežimas nekomerciniais tikslais apima keleivių vežimą, atliktą privataus asmens savo sąskaita tik per laisvalaikio veiklą, ir už šį vežimą negaunamas joks atlygis.

** Darbo laiko ir poilsio laiko ypatumų ekonominės veiklos srityse aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ (toliau ir tekste – Aprašas), 17 punktas.

*** 2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 165/2014 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo (OL 2014 L 60, p. 1), 23 straipsnio 1 dalis; Aprašo 18 punktas.

Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

2. Ar vairuojant krovininę transporto priemonę nekomerciniu tikslu reikia laikytis Reglamento (EB) Nr. 561/2006 vairuotojų vairavimo ir poilsio režimo? Tachografas Tachografai Tachografų Naudojimas

Reglamento (EB) Nr. 561/2006 režimas ir reikalavimas naudoti tachografą netaikomas, kai transporto priemonės ar jų junginio didžiausia leidžiamoji masė neviršija 7,5 t ir yra naudojama kroviniams vežti nekomerciniais tikslais*.

Kiti atvejai, kai nereikia laikytis Reglamento (EB) Nr. 561/2006 vairuotojų vairavimo ir poilsio režimo ir nereikia naudoti tachografo, nurodyti šio Reglamento (EB) Nr. 561/2006 3 straipsnyje.

2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo ir iš dalies keičiančio Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98 bei panaikinančio Reglamentą (EEB) Nr. 3820/85 (OL 2006 L 102, p. 1) (su vėlesniais pakeitimais) 3 straipsnio h dalis; Tachografas Tachografai Tachografų Naudojimas

Krovinių vežimas nekomerciniais tikslais apima krovinių vežimą, atliktą privataus asmens savo sąskaita tik per laisvalaikio veiklą, ir už šį vežimą negaunamas joks atlygis.

** 2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 165/2014 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo (OL 2014 L 60, p. 1), 23 straipsnio 1 dalis.

Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

3. Ar darbo dienos pabaigoje vairuotojas turi išimti savo kortelę iš tachografo?

Vairuotojas savo vairuotojo kortelę turi naudoti kiekvieną dieną, kurią jis vairuoja transporto priemonę, pradedant nuo tos akimirkos, kai perima transporto priemonės valdymą, ir iki kasdienio darbo laiko pabaigos*, todėl dienos pabaigoje vairuotojo kortelę reikia išimti iš tachografo (jei poilsiu nebus naudojamasi transporto priemonėje). * 2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 165/2014 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo (OL 2014 L 60, p. 1), 34 straipsnio 1 dalis.Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.Atnaujinta: 2018 10 17

5.  Kokius duomenis privaloma įrašyti tachografo registracijos lape? Tachografas Tachografai Tachografų Naudojimas

2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 165/2014 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo (OL 2014 L 60, p. 1), 34 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad kiekvienas transporto priemonės, kurioje sumontuotas analoginis tachografas, vairuotojas į savo registracijos lapą įrašo šią informaciją:

a) pradėdamas naudoti registracijos lapą – savo pavardę ir vardą;

b) registracijos lapo naudojimo pradžios datą ir vietą, taip pat naudojimo pabaigos datą ir vietą;

c) kiekvienos transporto priemonės, kuriai vairuotojas priskirtas, registracijos numerį (pirmosios įregistruotos į registracijos lapą kelionės pradžioje ir kitos, jei persėdama į kitą transporto priemonę, kai naudojamas registracijos lapas);

d) odometro rodmenis:

i) įregistruotus į registracijos lapą pirmos kelionės pradžioje;

ii) įregistruotus į registracijos lapą paskutinės kelionės pabaigoje; Tachografas Tachografai Tachografų Naudojimas

iii) jei darbo dienos laikotarpiu persėdama į kitą transporto priemonę, pirmosios transporto priemonės, kuriai vairuotojas priskirtas, rodmenis ir kitos transporto priemonės rodmenis;

e) bet kurio transporto priemonės pakeitimo laiką.

Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

6.  Ar galima vairuoti transporto priemonę, jeigu pasibaigė vairuotojo kortelės galiojimo laikas?

Negalima, vairuotojui neleidžiama naudoti kortelės, kurios galiojimo laikotarpis yra pasibaigęs*.

* 2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 165/2014 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo (OL 2014 L 60, p. 1), 27 straipsnis.

Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

7.  Įmonė įsigijo transporto priemonę su skaitmeniniu tachografu, kurio metrologinė patikra dar galioja. Ar reikia atlikti metrologinę patikrą?

Tachografų kortelių naudojimą ir vairuotojų vairavimo ir poilsio režimo apskaitą reglamentuoja 2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 165/2014 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo (OL 2014 L 60, p. 1).

Transporto priemonėse sumontuota įranga turi būti periodiškai tikrinama po kiekvieno jos remonto, kiekvienąkart pasikeitus transporto priemonės būdingajam koeficientui ar padangų efektyviajam apkritimo ilgiui, jei įrangos UTC laiko rodmuo skiriasi nuo tikrojo laiko daugiau kaip 20 minučių, pasikeitus transporto priemonės valstybiniam numeriui arba bent kartą per dvejus metus (24 mėnesius) po paskutinės patikros. Tachografas Tachografai Tachografų Naudojimas

Atsižvelgiant į anksčiau pateiktą informaciją, pasikeitus transporto priemonės valstybiniam numeriui, būtina kreiptis į tachografų dirbtuves ir atlikti metrologinę patikrą.

Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

8. Kaip dažnai turi būti atliekama tachografų metrologinė patikra? Tachografas Tachografai Tachografų Naudojimas

Transporto priemonėse sumontuotų tachografų reguliari metrologinė patikra atliekama bent kartą per dvejus metus*.

* 2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 165/2014 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo (OL 2014 L 60, p. 1), 23 straipsnis.

Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

9. Ar valstybės institucijoms priklausančių transporto priemonių vairuotojams taikomas Reglamento (EB) Nr. 561/2006 vairuotojų vairavimo ir poilsio režimas?

Ne.

Valstybės institucijoms priklausančioms arba jų be vairuotojo išsinuomotoms transporto priemonėms, jeigu vykdomas vežimas nekonkuruoja su privačiais transporto ūkio subjektais, Lietuvos Respublikos teritorijoje taikoma išimtis*.

Tokiems vairuotojams taikomas Apraše nustatytas darbo ir poilsio laiko režimas**. Tachografas Tachografai Tachografų Naudojimas

Naudojantis šia išimtimi vairuotojas darbo laiko apskaitai privalo naudoti metrologiškai patikrintą tachografą ir registracijos lapą arba asmeninę vairuotojo kortelę***.

Važiuojant į užsienį turi būti laikomasi Reglamente (EB) Nr. 561/2006 nustatyto vairavimo ir poilsio režimo.

2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo ir iš dalies keičiančio Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98 bei panaikinančio Reglamentą (EEB) Nr. 3820/85 (OL 2006 L 102, p. 1) (su vėlesniais pakeitimais) 13 straipsnio 1 dalies a punktas.

** Darbo laiko ir poilsio laiko ypatumų ekonominės veiklos srityse aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ (toliau ir tekste – Aprašas), 17 punktas.

*** 2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 165/2014 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo (OL 2014 L 60, p. 1), 23 straipsnio 1 dalis; Aprašo 18.1 papunktis.

10. Ar galima vairuoti transporto priemonę su sugedusiu tachografu?

Tachografų ir tachografų kortelių naudojimą reglamentuoja 2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 165/2014 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo (OL 2014 L 60, p. 1).

Jei tachografas sugenda ar veikia su triktimis, transporto įmonė pasirūpina, kad susiklosčius palankioms aplinkybėms tachografą suremontuotų patvirtintas montuotojas ar dirbtuvės. Jei skaičiuojant nuo gedimo ar veikimo su triktimis nustatymo dienos nėra galimybės transporto priemonės grąžinti į transporto įmonės patalpas per savaitę, remontas atliekamas ten, kur tuo metu yra transporto priemonė.

Jei analoginis tachografas netinkamas naudoti ar veikia su triktimis, vairuotojas registruoja duomenis, kurie leidžia jį identifikuoti (pavardę ir vairuotojo pažymėjimo numerį) ir pasirašo, taip pat praėjusių skirtingų laikotarpių informaciją, kurios jau neregistruoja tachografas arba kuri nėra teisingai spausdinama, registracijos lape ar lapuose arba prie registracijos lapo prisegtame laikinajame lape.

Jei skaitmeninis tachografas netinkamas naudoti ar veikia su triktimis, vairuotojas registruoja duomenis, kurie leidžia jį identifikuoti (pavardę, vairuotojo kortelės arba vairuotojo pažymėjimo numerį) ir pasirašo, taip pat praėjusių skirtingų laikotarpių informaciją, kurios jau neregistruoja tachografas arba kuri nėra tachografu teisingai spausdinama, su vairuotojo kortele laikomame laikinajame lape.

Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

11. Kokias transporto priemones vairuojant reikia vesti darbo ir poilsio režimo apskaitą?

2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo ir iš dalies keičiančiame Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98 bei panaikinančiame Reglamentą (EEB) Nr. 3820/85 nustatyta, kad vesti vairuotojo darbo ir poilsio režimo apskaitą, naudojant tachografą, būtina, jeigu vairuotojas vairuoja transporto priemonę, skirtą kroviniams vežti, kurios bendroji masė su priekaba ar puspriekabe viršija 3,5 t, ir skirtą keleiviams vežti, kuri pagal savo konstrukciją ir įrangą gali vežti daugiau kaip 9 asmenis, įskaitant vairuotoją.

Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

12. Kada vairuotojas, vairuojantis transporto priemonę su skaitmeniniu tachografu, į skaitmeninį tachografą privalo įvesti šalies (-ių) simbolį (-ius)? Tachografas Tachografai Tachografų Naudojimas

Vairuotojas, vairuojantis transporto priemonę su skaitmeniniu tachografu, į skaitmeninį tachografą šalies (-ių) simbolį (-ius) privalo įvesti pradėdamas ir baigdamas darbą.

Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

13. Kada ir į kokią poziciją vairuotojas privalo perjungti tachografo perjungimo mechanizmą?

Vairuotojas privalo perjungimo mechanizmą perjungti į poziciją: Tachografas Tachografai Tachografų Naudojimas

„kiti darbai“, jeigu pakrauna ar iškrauna transporto priemonę, padeda įlipti ar išlipti keleiviams, ją plauna, valo, remontuoja ar atlieka techninę priežiūrą, stebi transporto priemonės pakrovimą ar iškrovimą, atlieka krovinio ar muitinės įforminimo procedūras, vykdo teisinius ar kontrolės įpareigojimus, tiesiogiai susijusius su atliekama vežimo veikla, arba dirba bet kokį darbą tam pačiam ar kitam darbdaviui;

„buvimas darbe“, jeigu sėdi šalia vairuotojo ar guli miegamojoje vietoje, kai transporto priemonė važiuoja, lydi transporto priemonę, gabenamą traukiniu ar keltu, turi būti pasiekiamas darbdavio, kad galėtų pradėti arba tęsti vairavimą, atlikti kitus darbus;

„pertraukos darbo metu ir kasdienio poilsio laikotarpiai“, jeigu pertrauka tęsiasi ne trumpiau kaip 1 valandą, kurios metu vairuotojas laisvai disponuoja savo laiku arba ilsisi.

14. Kada ir kaip vairuotojai turi naudoti tachografo registracijos lapus?

Vairuotojai registracijos lapus naudoja kiekvieną dieną, kurią jie važiuoja transporto priemone, pradedant nuo tos akimirkos, kai jie perima transporto priemonės valdymą. Registracijos lapo neleidžiama ištraukti iki kasdienio darbo laiko pabaigos, nebent jį leidžiama ištraukti dėl kitų priežasčių. Registracijos lapo neleidžiama naudoti ilgiau nei 24 val. Vairuotojai negali naudoti nešvarių ar pažeistų registracijos lapų. Lapai turi būti tinkamai saugomi. Jei dėl to, kad vairuotojas yra ne transporto priemonėje, jis negali naudoti transporto priemonėje sumontuoto analoginio tachografo, savo veiklos laikotarpius – kitas darbas, buvimas darbo vietoje, pertrauka ar poilsis – nesutepdamas registracijos lapo įregistruoja ranka, automatinėmis ar kitomis priemonėmis.Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.Atnaujinta: 2018 08 31

15. Kada ir kaip vairuotojai turi naudoti vairuotojo kortelę?

Vairuotojai vairuotojo korteles naudoja kiekvieną dieną, kurią jie važiuoja transporto priemone, pradedant nuo tos akimirkos, kai jie perima transporto priemonės valdymą. Vairuotojo kortelės neleidžiama ištraukti iki kasdienio darbo laiko pabaigos, nebent ją leidžiama ištraukti dėl kitų priežasčių. Jei dėl to, kad vairuotojas yra ne transporto priemonėje, jis negali naudoti transporto priemonėje sumontuoto skaitmeninio tachografo, savo veiklos laikotarpius – kitas darbas, buvimas darbo vietoje, pertrauka ar poilsis – rašymo priemone įskaitomai užrašytus lape, naudodamas tachografe numatytą rankinio įvedimo įtaisą, įveda į vairuotojo kortelę.Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.Atnaujinta: 2018 08 31

16. Kas yra duomenys?

Tai skaitmeniniame tachografe ar vairuotojo kortelės atmintyje laikoma informacija apie vairuotojo veiklos laikotarpius, įvykius ir gedimus, važiavimo greitį, techninius duomenis, duomenų perkėlimo, tikrinimo datą ir laiką. Skaitmeninio tachografo atmintyje saugomi 365 kalendorinių dienų, o vairuotojo kortelėje – 28 kalendorinių dienų duomenys.Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.Atnaujinta: 2018 08 31

18. Kas yra spaudinys?

Tai spausdintuvo, įmontuoto skaitmeniniame tachografe, išspausdinta juosta su duomenimis. Pasirinkus skaitmeninio tachografo „meniu“ funkciją „spausdinti“ galima išspausdinti įvairius vairuotojo kasdienius veiklos laikotarpių, įvykių, gedimų ir greičio viršijimų techninius duomenis.Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.Atnaujinta: 2018 08 31 Tachografas Tachografai Tachografų Naudojimas

19. Koks laikas turi būti nustatytas transporto priemonės tachografe? Tachografas Tachografai Tachografų Naudojimas

Transporto priemonės tachografe turi būti nustatytas oficialus tos šalies, kurioje įregistruota transporto priemonė, laikas.Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.Atnaujinta: 2018 08 31

20.  Ar vairuotojas (ekipažas) privalo naudoti tachografo perjungimo mechanizmus?

Taip, privalo naudoti tachografo perjungimo mechanizmus, leidžiančius atskirai ir tiksliai registruoti visus vairuotojo (ekipažo) veiklos laikotarpius. Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

21.  Kaip naudoti skaitmeninį tachografą?

Skaitmeninio tachografo naudojimo instrukcija įprastai pridedama prie skaitmeninio tachografo (perkant naują automobilį arba įrengiant naują tachografą). Skaitmeninio tachografo naudojimo instrukciją taip pat galima įsigyti iš šių skaitmeninių tachografų gamintojų atstovų Lietuvoje:

– „Continental Automotive“ (buvęs „Siemens VDO“);

– „Stoneridge“;

– „Efkon“.

Kai kurie skaitmeninių tachografų gamintojai šias instrukcijas (taip pat ir lietuvių kalba) skelbia savo interneto svetainėse:

– „Stoneridge“ – www.stoneridgeelectronics.co.uk;

– „Actia“ – www.actia.com;

– „Continental Automotive“ – www.fleet.vdo.com.

Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas. Tachografas Tachografai Tachografų Naudojimas

22. Kada būtina spausdinti spaudinius iš skaitmeninio tachografo?

Jei vairuotojo kortelė pažeidžiama, sutrinka jos veikimas, ji pametama ar pavagiama, vairuotojas:1. Savo kelionės pradžioje naudodamas skaitmeninį tachografą atspausdina išsamią informaciją apie transporto priemonę, kuria jis važiuoja, ir įrašo į tą spaudinį:1.1. vairuotojo tapatybės informaciją (pavardę, vairuotojo kortelės ar vairuotojo pažymėjimo numerį), įskaitant vairuotojo parašą;1.2. veiklos laikotarpius – kitas darbas, buvimas darbo vietoje, pertrauka ar poilsis.2. Kelionės pabaigoje atspausdina informaciją, susijusią su tachografu užregistruotais laikotarpiais, užregistruoja bet kuriuos kito darbo, buvimo darbo vietoje ir poilsio laikotarpius nuo tada, kai kelionės pradžioje atspausdintas spaudinys, jei ta informacija neužregistruota tachografu, ir įrašo tame dokumente vairuotojo tapatybės informaciją (pavardę, vairuotojo kortelės ar vairuotojo pažymėjimo numerį), įskaitant vairuotojo parašą.Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.Atnaujinta: 2018 08 31

23. Kur galima įsigyti duomenų perkėlimo įrangą?

Duomenų perkėlimo iš skaitmeninių tachografų ir tachografų kortelių įranga Lietuvoje prekiauja šių skaitmeninių tachografų gamintojų atstovai Lietuvoje:– „Continental Automotive“ (buvęs „Siemens VDO“) – UAB „KG Knutsson“;– „Stoneridge“ – UAB „Autokurtas“;– „Efkon“.Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.Atnaujinta: 2018 08 31

24.  Ar ūkininkams vairuojant krovininę transporto priemonę taikomas Reglamento (EB) Nr. 561/2006 vairuotojų vairavimo ir poilsio režimas?

Ne.

Žemės ūkio, sodininkystės, miškų ūkio, gyvulininkės ar žuvininkystės ūkio subjektų naudojamų arba jų be vairuotojo išsinuomotų transporto priemonių vairuotojai, kurie, pateikę ūkio įregistravimo dokumentus, krovinius išvežioja 100 kilometrų spinduliu nuo ūkio subjekto buvimo vietos Lietuvos Respublikos teritorijoje ir tai sudaro šių ūkio subjektų verslo dalį, taikoma išimtis*.

Tokių transporto priemonių vairuotojams taikomas Apraše nustatytas darbo ir poilsio laiko režimas**. Naudojantis šia išimtimi vairuotojas darbo laiko apskaitai privalo naudoti metrologiškai patikrintą tachografą ir registracijos lapą arba asmeninę vairuotojo kortelę***.

25.  Jei fizinis asmuo vairuoja krovininę transporto priemonę, ar jis privalo vesti vairavimo ir poilsio režimo apskaitą tam naudojant tachografą?

Fizinis asmuo, vairuojantis krovininę transporto priemonę, kurios didžiausia leidžiama masė neviršija 7,5 t ir kuri naudojama kroviniams vežti nekomerciniais tikslais, neprivalo vesti vairavimo ir poilsio režimo apskaitą tam naudodamas tachografą. Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.Atnaujinta: 2018 08 31

26.  Ar techninės pagalbos automobilio, kuriuo teikiama techninė pagalba kelyje (nuvežimas po eismo įvykių, gedimų ir pan.), vairuotojui vairavimo ir poilsio režimo apskaitai reikia naudoti tachografą?

Tachografas Tachografai Tachografų Naudojimas

Techninės pagalbos automobilio (transporto priemonės registracijos liudijime įrašytas kodas SQ, SI arba SJ) vairuotojui, jei dirbama 100 kilometrų spinduliu nuo nuolatinės techninės pagalbos automobilio laikymo vietos (nustatoma pagal registracijos adresą), nėra taikomos Reglamento (EB) Nr. 561/2006 nuostatos, todėl tachografo vairavimo ir poilsio režimo apskaitai naudoti nereikia*. Šiuo atveju vairuotojui taikomas Apraše nustatytas vairuotojų darbo ir poilsio režimas ir jis turi turėti savo darbo grafiką**.

Jei vairuotojas nutolsta nuo nuolatinės techninės pagalbos automobilio laikymo vietos daugiau kaip 100 kilometrų spinduliu, vairuotojui pradedamos taikyti Reglamento (EB) Nr. 561/2006 nuostatos (įskaitant ir jame nustatytą vairuotojų vairavimo ir poilsio režimą), o šio režimo apskaitai turi būti naudojamas tachografas, kuris turi būti metrologiškai patikrintas***.

27. Ar reikia naudotis tachografu vairuojant transporto priemonę su laikinaisiais („tranzitiniais“) numerio ženklais?

Tvarkyti vairuotojo darbo ir poilsio režimo apskaitą, naudojant tachografą, būtina, jeigu transporto priemonės, skirtos kroviniams vežti, bendroji masė kartu su priekaba ar puspriekabe viršija 3,5 t arba transporto priemonė pagal savo konstrukciją skirta vežti daugiau kaip 9 asmenis, įskaitant vairuotoją. Naudoti tachografą būtina nepriklausomai nuo to, kurioje valstybėje registruota transporto priemonė, ir nuo to, kad važiuojama transporto priemone su laikinaisiais numerio ženklais, išduotais įvežti ar išvežti transporto priemonę.Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.Atnaujinta: 2018 08 31 Tachografas Tachografai Tachografų Naudojimas

Kontaktai – Žemėlapis – Kaip mus rasti?

B kategorija Klaipėdoje – SKAITYTI DAUGIAU?

Kodėl negauti KARTU ir A kategorijos – vairuoti motociklą?

Mokykloje teikiamos mokymo paslaugos.

95 kodas.

ADR kursai kaip vežti pavojingus krovinius.

Kursai reikalingi KET pažeidusiems ar vairavimo teises praradusiems.

Traktorininkų TR1 TR2 SZ SM mokymas.

Naujos grupės kiekvieną pirmadienį.

Vairavimo kursų kaina.

Pirkite mokymo paslaugas internetu.

Rekvizitai.

REGITRA.

KET testai – bilietai kaip Regitroje nemokamai.

Delfi – apie automobilius.

15 min. – apie transportą.

Vairavimo mokykla Vilniuje.

RespublikosVM.

Facebook LT Respublikos vairavimo mokykla.

Rekvizitai LT Respublikos vairavimo mokykla

Auto.